Đại Chúng số 101 - Ngày 1 tháng 7 năm 2002

Duramax

GẪM SỰ ĐỜI

Ngu Ý SP

PHẨM TRẬT ÔNG QUAN - PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Phẩm trật ông quan là phẩm trật có một đời, phận có, khắc có. Phẩm giá con người là phẩm giá lưu truyền trăm đời, tự mình không cố xây dựng cho mình, thì không bao giờ có.

Sĩ quân tử ta trông thấy cái trời ở ngoài trời, biết rõ cái người ở trong người, hiểu thấu đến cái vật ngoài vật ở đời, nghĩ xa đến cái thân sau thân hiện tại, thì biết đằng nào ngắn, đằng nào dài, đằng nào còn, đằng nào mất, chắc không ham mê mà quên bỏ cái kia.

Chúc Tử

Chúc Tử muốn nói: "So với cái phẩm trật của một ông quan, thì cái phẩm giá của con người cao hơn, đáng tôn quý hơn nhiều. Điều mà bậc làm quan đáng trọng nhất phải giữ cho được cái khí tiết của một kẻ sĩ, không để bị mua chuộc bởi cái vòng danh lợi bất chính, không để cho tai mình bị bùi đi bởi miệng lưỡi của kẻ thiếu cái hạnh của người quân tử. Sở dĩ kẻ chết muốn được đốt đi đem tro bụi của mình rải trên biển cả, chỉ vì họ không muốn cái thân xác mình để cho đàn kên kên rúc rỉa...

Ngu Ý SP.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002