ai Chung so 71 - phat hanh ngay 15/4/2000

Duramax

Phong S Vi Li Ban:

AI HOI PHUC HOAT VAN BUT VN HAI NGOAI
TRONG VUNG HOA THNH ON

Tieu Kinh Kha

Sau 5 nam tranh chap t quyet liet ban au en am ve sau, va dung t on phep nay en thu oan khac, vi bao nhieu thc gia ngoai cuoc len tieng hoa giai song bat thanh, Van But VN Hai Ngoai the la a c phuc hoat bang mot ai hoi toan the gii "bat thng" mot a iem thuoc tieu bang Virginia cach Bach Oc cua tong thong My khoang 5 dam ng vi mot giong song, vao hom th bay, 24-3-2001.

Vi tam thc vo t ng ngoai cac phe phai von gom Vien Linh roi ang Van Nham, "ngo thoat" cuaVien Linh, vi cac hau thuan vien Nguyen Ngoc Bch, Trng Anh Thuy, v.v... va Sn Tung, roi Minh c Hoai Trinh, vi hau thuan cua Nguyen Hu Ngha, Nguyen Hng (v Ngha) va Khai Chnh, v.v... chung toi a ti quan sat ai hoi theo giay mi cua ban to chc mang ch ky ai dien cua oan Hu nh, cu ai Uy Loi Ho kiem mot nguyen chu nhiem chu but trong vung Washington. Tham d ai hoi bat thng nay la ai dien cua 10 tren 12 trung tam Van But VN Hai Ngoai, t mot so tieu bang Hoa Ky roi Gia Na ai, Phap, va Uc v.v... Tong cong co khoang 25 ai bieu chnh thc, trong o chung toi nhan ra Minh c Hoai Trinh cung phu quan Nguyen Quang Huy, Cung Vu Nguyen Hu Ngha cung phu nhan Nguyen Hng, Nguyen c An, T Nguyen Tran Van Ngo, Nghieu Minh, Dieu Tan, L.S. Hoang Duy Hung, Vu Quang Tran, Nguyen Y c, v..v...

Vang mat la trung tam Quebec do Trang Chau lam chu tch v ho khong tan thanh buoi ai hoi cho no "khong em en mot hoa giai thc s." Cung khong tham d o la trung tam Bac Au do ang Van Nham lam chu tch kiem chu tch toan the Van But VNHH, nhiem ky 1997-2000 do Vien Linh, chu tch Van But VNHH trc o to chc bau len. Ngoai so ai bieu chnh thc con mot so van thi s d khan nh Sn Tung Nguyen Minh Ngoc, cu chu tch VBVNHN do phe "ao chnh" Vien Linh bau len Texas nam 1996; Ha Bnh Trung, mot cu chu tch VBVNHN-Mien ong; n s Pham Anh Bch cua tap ch Cao Thm; Quang Ngha Ta C Hai, chu but tap ch Chien S VNCH; va ao Trng Phuc cua bao Pho Nho, v.v... Ve pha truyen thong ai chung, co Pham Boi Hoan, ai thu hnh gia so "dat" cua ai CBS trong vung HT t 25 nam qua, gan that tuan ma van khoe nhu "vam" lai luc nao cung "hao hoa phong nha ao quan banh bao." ong thi con co cap uyen uong truyen hnh tai bakhang kht Bui Dng Liem-Be Bay, cung nhu cac nha bao thi danh Hoa Thnh on nhu Nguyen Viet Quang cua bao Thoi Mi Phu N Mi, Nguyen Hu Bnh cua bao Gio Mi, Nguyen Huu ien cua bao Thu o Thi Bao, va Pham Ba Vinh cua bao Song Than, v..v... ac biet hn het la s hien dien cua ng kim Pho Chu Tch Van But Quoc Te, mot n van s My, va ng kim Tong Th Ky Van But Quoc Te, mot tien s van s thuoc Van But Thuy ien.

Ket qua cua ai hoi lamot ban chap hanh cho Van But VN Hai Ngoai (sau cn khung hoang) a c bau ra bang phieu kn nh sau: (1) Chu tch Minh c Hoai Trinh, hien song Cali, a tng lam chu tch sang lap cua to chc nay hoi 75, 76 g o, roi gan ay lai tai ac c chc vu nay e thay Sn Tung von do phe muon "ao chnh" Vien Linh bau len vao nam 1996 Texas; (2) e I Pho Chu Tch Khai Chnh Pham Kim Th cuaToronto, (3) e II Pho Chu Tch Tran Thy Van cua Nam Cali, (4) Tong Th Ky Nguyen c An cua Florida, va (5) Thu Quy Nguyen Van Thong cua Massachussetts. Lien danh nay la lien danh duy nhat ra ng c, tc khong co oi thu, va a c bau vi so phieu 25/30.

OI LI BAN

 1. Vai Tro cua Hai Thanh Vien Chap Hanh Van But Quoc Te trong ai Hoi:

  Qua nhng bai bao chung toi oc c trc khi ti quan sat ai hoi, t cu chu tch Van But VNHN Tran Thanh Hiep ngi a c Van But Quoc Te uy thac cung vi Minh c Hoai Trinh, mot cu chu tch khac cua Van But VNHN, ng ra hoa giai cuoc tranh chap gia Vien Linh vi Sn Tung, roi ang Van Nham. chu tch Van But VNHN do phe Vien Linh co the a b mat song vo toi vo va van ong bau ra cach ay 3 nam, en Nguyen Ngoc Bch, mot cu chu tch Van But VNHN Mien ong, va chu nhiem chu but Hoai Thanh cua ai Chung, cung ket an O. Terry Carlbom, ng kim tong th ky Van But Quoc Te, la can thiep bat hp hien chng Van But Quoc Te vao noi bo Van But VNHN, khi ng ra "chu tr" (ngon ng cua Nguyen Ngoc Bch), ch than "trieu tap" (ngon ng cua Tran Thanh Hiep), hay "ieu ong" (ngon ng cua ang Van Nham) ai hoi bat thng cho Van But VNHN ven o Hoa Thnh on nh a thuat tren kia.

  Nhng ai hoi, nhan vat nay ch ngoi nh mot quan sat vien theo doi cuoc hop qua

  hai thong ngon la nha van nha bao ao Trng Phuc, va hoi vien van but (?) Nguyen Quang Huy phu quan cua Minh c Hoai Trinh. Qua li phat bieu cam tng trong nghi thc khai mac ai hoi, ong ta ch noi bang tieng Anh ngan ngui va ai khai rang Van But VNHN ang c va nen duy tr tieng noi cua mnh tai Van But Quoc Te, cung chuc cho ai hoi thanh cong. Ong ta tuyet nhien khong cho thay mot li noi hay c ch nao co tnh cach chu nhan ong cua ai hoi, tc trang trn (blatant,) ch khong thai qua en o tho b (rude.) D nhien, chung toi khong qua ngay th en o khong suy ra c s thc co the a dien ra nh the nay. Ch mai chang thay ang Van Nham, "tac pham vt thoat danh d" cua Vien Linh, va Minh c Hoai Trinh, "bung xung" nang ky hn sau Sn Tung cua phe chong Vien Linh cung ng ra to chc ai hoi phuc hoat Van But VNHN nh Lien Lac Vien Hoa Giai Van But VNHN, nha th Le Phung Thien Nguyen Tng T , co vo ho hao, Minh c Hoai Trinh vi van ke cua "ong phe" ay kim lc Nguyen Hu Ngha vi Nguyen Hng, v.v.. lien khan khoan thnh cau ng kim tong th ky Van But QT trc tiep khuyen bao cac trung tam van but VNHN tm cach to chc mot ai hoi bat thng vi s tham d e quan sat cua ong ta. Ban to chc cua ai hoi bat thng nay se mi ang Van Nham va tat ca cac hoi vien khac, nhat la Tran Thanh Hiep, Nguyen Ngoc Bch, Vien Linh, Nguyen Ngoc Ngan, Trang Chau, Sn Tung, Nguyen Ngha, Tra Lu, Trng Gia Thuy, v.v... en d . Ai khong en coi nh phai chap nhan ket qua cua ai hoi. Ket qua nay se c ong tong th ky Van But QT phuc trnh len ai hoi ong Van But QT nay mai e Van But VNHN lai chnh thc sinh hoat vi Van But QT.

  Viec "ra tay" cua ong tong th ky Van But QT, nh vay, ve phng dien ly qua a bat hp hien chng Van But QT v a xam pham quyen t tr cua Van But VNHN. Hanh vi xam pham nay con trang trn va sau xa hn na qua li tiet lo cua Nguyen Hng trong bai bao "oi Net ve Van But" ang tren Lang Van so 212, thang 4 nam 2001, phat khong trong ai hoi rang "ong Terry Carlbom khong mang thien kien va chu kho lam viec, sau khi oc ky ho s ve Van But VNHN e co mot cai nhn ung an va cong bang, a lam viec trc tiep vi cac hoi vien Van But VNHN ma khong qua mot bao cao nao t bat c ai." (LV, so thng dan trang 5, gan cuoi cot 3.)

  Nhng tren phng dien tnh, neu ong ta khong lam nh the, cha biet en bao gi ang Van Nham va Minh c Hoai Trinh mi co the cung ky ten trieu tap mot ai hoi ang mong c hn cho muc ch hoa giai va thong nhat v Minh c Hoai Trinh la nhan vat qua nhu nhc khong u cng quyet e tran ap nhng ga nha qua khch ch muon cho n s cua mnh tai ac c chu tch e de be anh hng ve sau , nhat la Nguyen Hu Ngha va Khai Chnh Pham Kim Th, nh lien lac vien hoa giai Van But VNHN Le Phung Thien Nguyen Tng T nhan nh va am ch trong mot th gi cho ban chap hanh trung tam Toronto, (tai ang trong tinh than trung lap bi ai Chung, phu ban ac biet 2, 17-3-01;) con ang Van Nham th co ve hanh ong theo 2 ong lc. Mot mat, nha bao nha bien khao kha uyen bac nay to ra cng ngac vi nguyen tac t tr t quyet cua moi Thanh Vien trong Van But QT ma khong t nhat a e ngh, chang han, Tong Th Ky VBQT Terry Carlbom vi ang quan va MHT n s cung ky ten trieu tap phien hop bat thng lan nay va hop tai London, ni toa lac van phong TTK cua ong e bao am an toan ca nhan cho ang quan nh nhan vat nay lo ngai bao ong. Tc giong nh cac tong thong My thng mi Do Thai vi Palestine en My e giup ho thng thuyet ve chuyen xung ot gia hai nc. Mat khac, ang quan co ve nh muon bao thu cho Vien Linh v b may chuc ban van hop Houston vao nam 1996 vu khong toi bien thu quy cu tr cua Van But QT cho nhng ngi cam but khon kho con VN, nhng lai khong thc te va mem deo hn nh a oi buoc nhng ai a ky ten vao viec vu khong Vien Linh phai len tieng cai chnh va xin loi Vien Linh sau khi ba ng kim pho chu tch Van But QT a cong khai lam chng that (tc vo toi) cho Vien Linh, trc khi ang quan en d phien hop bat thng, (cho no sm dt cn khung hoang a dai 5 nam i cho roi!)

  Ngoai ong Tong Th Ky Van But QT a neu ten tren kia, con co s hien dien, trong phong hop, cua ba ng kim pho chu tch Van But QT. Trong nghi thc khai mac, ba cung len phat bieu oi li song ch noi len my cam cua mnh khi au tien lam quen vi thc an va ngon ng VN, oan cau chuc cho ai hoi thanh cong my man. Roi ba cao lui bc ra khoi phong hoi e ra ve. Li dung c hoi, chung toi a chp nhoang cha cho ba coi phong anh la th ba viet cho Vien Linh va xin ba cho biet noi dung co hoan toan chnh xac khong. Ba lien coi va xac nhan: "Everything was accurate." Nghe c li ay, chung toi bong thay mau yeng hung noi len trc thu oan tang tan ma gan 30 van nhan thi bao s trc tiep hay gian tiep d ai hoi van but VNHN 1996 Texas a dung e ha oi thu Vien Linh, mot ngoi but tuy noi tieng t lau song toi ch s ch cha tham giao, roi ngh bung: "Bao lau cac ong cac ba cha nhan toi vu khong to ln nay va xin loi Vien Linh th lam sao ang goi la tao nhan mac khach cho noi."

  Sau o la phan bau chu toa oan. Bang gi tay, nhng nhan vat sau ay a ac c:

  Chu Tch (Dieu Tan, mot nam giao s trong tuoi day tieng Viet cho Quan oi My Cali,) Pho Chu Tch (LS Hoang Duy Hung, sang My nam 75 luc 13 tuoi, the ma en nam ngoai 30 tuoi a viet c nhng bai bao tieng Viet uyen bac mach lac ay kha nang thuyet phuc nh t tng gia tren 40, 50 tuoi,) Tong Th Ky (B.S. Nguyen Y c, va Vu Quang Tran v cung phieu,) Th Ky (Nguyen Van Thong.) Cac muc ngh s tuan t dien ra bang tieng Viet trong khi ong tong th ky VBQT ch ngoi ve pha mot canh ban ma nghe ngi thong dch. Tom lai, viec ong tong th ky Van But QT trc tiep giup hnh thanh phien hop bat thng cho Van But VNHN ky nay va en tan ni quan sat, theo thien y, co the cham chc c ve phng dien tnh. Co le e phan nao giai toa s hieu lam ve viec lam tao bao va pha le cua ong, sau khi oc cac th phan oi cua LS. Hiep, O. Nham, O. Trang Chau, va O. Hoai Thanh ma khong tra li hay gian d th cua ai , nhat la th boc la cua Hoai Thanh (ma ong bao co nhan c trc ngay en ai hoi khi chung toi hoi ong nhan luc co dp ng gan ong trong phong hoi,) ong a mi ba pho chu tch Van But QT en d chang? Ba nay la ngi My trang va c ngu ngay tai Hoa Ky.

 2. Cung Vu Nguyen Hu Ngha: Anh That Tam Hoi Chanh hay Ch La Mot VC Nam Vung?

  Cung trong nhng bai chung toi a oc c trc khi ti quan sat ai hoi bat thng cua VBVNHN tren kia, chung toi giat mnh khi thay G.S. Nguyen Ngoc Bch qua quyet to cao Nguyen Hu Ngha la con co ai tng Nguyen Ch Thanh cua Cong San VN e roi t o, va nhat la may viec lam co ve am muoi khac cua Ngha, ong nghi ng anh ta la cong san nam vung trong cong ong VN T Do hai ngoai. Roi trong mot bai bao khac khong e ten tac gia ang tren T Do Magazine, so 6-1998, Canada th phai, ngi viet nao o con tiet lo nhieu chi tiet "ong tri" khac ve Ngha khi con VN. Trong muon mot, chung toi ch an c: (1) Ngha ch biet mnh la con NCT khi bat au "co tr khon" va sau khi cha a chet nhieu nam. (2) Ngha a co v va con giong doi gia nh theo Viet Cong Tay Ninh. (3) Ngha a bo v con ay e tr thanh s quan Thu c, roi tham gia phong trao du ca Sai-gon. (4) Ngha a ch vt bien sang nh c Canada vao nam 1979, roi lay ngi v hien nay Nguyen Hng con mot cu s quan cap ta cua QLVNCH. (5) Tren bao Lang Van cua Ngha, so thang 11-1997, co mot bai th sac mui Cong San nh sau:

  Con chim trang mang hat giong o,

  Bay tren ong ruong xanh.

  Con chim trang mang hat giong o,

  Tha tren ong ruong vang.

  Hat giong vn mnh len nhanh,

  Hat giong o mnh ln day,

  Con chim trang bay ve tri xanh.

  Con chim trang bay trong hoa bnh,

  Hat giong o ln len thanh lua.

  Chn o mnh nhng hat Le Nin.

  Bong lua o niem vui chan cha,

  Thanh qua nay o chn tim em.

  Khach quan va cong bnh, chung toi khong cho la khung khiep viec Ngha la con tng NCT, lay v noi giong VC roi bo v con vao Thu c, neu may ieu o xac thc v VNCH tng co chnh sach chieu hoi c ma. Giong nh nhieu thc gia khac, chung toi ch mong anh Ngha len tieng ve hai van nan nh sau: (1) Anh a lam g khi con VN, t 1975 en 1979, sau khi Cong San a thon tnh tron mien Nam, va (2) Bai th ca tung chu ngha CS tren kia la do anh hay ai sang tac? Neu anh tha can trng mau man va thanh that tra li, tap the ngi Viet T Do se tuy nghi x s vi anh. Con nh anh khong co gan tra li, hay tra li khong that tha, thiet tng cac oan vien hien tai hoac tng lai cua Van But VNHN, nhat la ai-luat-s-chong-Cong Hoang Duy Hung, sieu-anh-hung- chong-Cong Ly Tong, va ai-hiep-to-Cong Le Minh Khoi, (tac gia "Ho Ch Minh Chnh Truyen",) nen luon e cao canh giac ve nhng hanh tung cong khai hoac b mat cua Cung Vu Nguyen Hu Ngha, mot ca-nhac-s-gioi-nhng ch-mot-tay-viet-lach-trung-bnh , vay ma ch 5 nam sau ngay vt bien ra nc ngoai ma co ve a co mot gia tai kech xu tren x ngi t o en nay, e kp thi hu hieu oi pho cho ba tanh nh.

 3. Co Nen S Van But VNHN Khong c Tai Nhap Van But Quoc Te Chang?

Tr lai bai bao "oi Net ve Van But" a nhac ti tren kia, Nguyen Hng phu nhan x Bac cua Nguyen Hu Ngha "que noi Tha Thien, que ngoai Nam nh, ln len Tay Ninh"--a tm hieu them ho ngi oc nh sau: "Cac Trung -tam khong can le thuoc vao quoc gia, ngha la khong co quoc gia van lap c Trung-tam, nh Cuba hai ngoai, Ba-t hai ngoai, Trung-hoa hai ngoai, Viet-nam hai ngoai, Trung-tam cac nha van lu vong, v.v..." (LV, so 212, thang 4/2001, trang 5, cot gia.)

La ngi a to mo tm hieu kha ky ve Nobel Prizes t nhieu nam qua, nhng khong hieu sao mnh cha bao gi tm biet ky ve World Pen Club hay International Pen Club.

The nen tiet lo cua Nguyen Hng rat mi va thu v vi chang nhng chung toi ma con nhieu thc gia khac ke cac nha van nha bao, ma chung toi biet, khi muon ngh ve tng lai Van But VNHN. Hoan ho va cam n n ky gia Nguyen-Hng, ngi ma "ba gia trau" Ho Trng An a u ai tang cho cai oai danh "s t cai co bm" co le v ch a goc ngi Ha-ong chang? Trong mot trung tam Van But VNHN nh Toronto, ma chong la pho chu tch con v la tong th ky nh ch vi anh Ngha th that la chuyen phi thng de co may tay!

Tieu Kinh Kha

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002