Đại Chúng số 98 - Ngày 15 tháng 5 năm 2002

Duramax

GẪM SỰ ĐỜI

CHUYỆN CON CỪU TƠ

Ngu Ý SP

Có một con cừu non tơ, ngày kia măn mo đến vòng tay nũng nịu tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế:

_ Muôn tâu Ngọc Hoàng, chẳng hiểu tại vì sao mà hầu hết các loài thú đều chọn con để làm món ăn thích nhất của chúng?

Nghe cừu non than thở như vậy, Ngọc Hoàng cười lên một tràng dài rồi bảo rằng:

_ Hỡi con ơi! Nghe lời thở than của con mà trẩm cảm thấy bùi ngùi tấc dạ! Nhưng mà biết làm sao bây giờ, khi mà chính Trẩm đây khi nhìn thấy con, cũng không thể nào...nhịn nổi nữa...huống hồ là những loài tạp thực! Ôi! Âu đó cũng là do số kiếp cả! Than trách làm chi!

Truyện Cổ Ấn Độ

Câu chuyện cổ xứ Ấn này muốn cảnh giác cho toàn thể loài người biết rằng là con người thường nói Thượng đế hiếu sinh nhưng lại quên rằng Thượng đế cũng còn hiếu sát nữa. Thượng đế sinh ra muôn loài muôn vật, cái đức hiếu sinh, ai cũng nhìn thấy, cũng sấp mình mà cảm ơn Thượng đế. Nhưng nếu Thượng đế muốn làm cho hành tinh này được quân bình đời sống thì không tránh khỏi phải đặt thêm ra con đường hiếu sát nữa. Bằng không thì loài thủy tộc không còn chỗ chen nhau sinh sống! Còn trên đất liền cũng chẳng lấy chỗ nào để cho muôn loài muôn vật có chỗ sinh tồn!! Âu đó cũng chỉ là qui luật thừa trừ của Tạo hóa an bài, có sinh thì phải có tử vậy.

Ngu Ý SP

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002