Đại Chúng số 99 - Ngày 1 tháng 6 năm 2002

Duramax

PHÓNG SỰ ẢNH VỀ NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN TẠI
ĐẠI TÙNG LÂM PHẬT BẢO TỰ - ANNANDALE, VA

Nhấn trên hình nhỏ để xem hình tương ứng với kích thước lớn

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002