THÔNG BÁO
của BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
"HỘI ÁI HỮU VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI"

Đại hội sẽ được tổ chức tại trung tâm thủ đô người Việt tị nạn thuộc quận Cam (Orange County) Nam California vào thượng tuần tháng 6 năm 2002.

Ngày giờ và hội truờng sẽ được thông báo đến quí văn nghệ sĩ trong một thông báo kế tiếp.

Để đại hội đạt thành quả tốt đẹp, Ban Tổ Chức kêu gọi sự thiện nguyện, tiếp tay và trợ giúp của quí văn nghệ sĩ khắp nơi.

Xin liên lạc:

  • Ông Hoài Thanh:

(703) 768-9505 hoặc
(301) 897-8190 hoặc
cell phone (703) 609-4622

  • Ông Sagant Phan

(818) 705-5686 hoặc
(818) 882-7839

  • Ông Thinh Quang

(626) 286-2764

 

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002