Đại Chúng số 139 - ngày 15 tháng 6 năm 2004


Da tiêc và da vu


Tai sao ba ông Vinh-Cân-và Tu’ thóa ma ông Ky?

Tin công dông Viêt Nam Hai Ngoai

Tin Hoa Ky

Tin Viêt Nam

Tu Do và Dân Chu

Chuong trình chông khung bó tinh thàn

To Counter the evil of ideological terrorism

Phong vân tuóng Nguyên Cao Ky

Thu goi ý môt vân dê “Sinh mô theo giò tu vi”

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002

   

THÔNG BÁO CỦA TÒA SOẠN ĐẠI CHÚNG

Để Kỷ Niệm Đệ Luc Chu Niên Ngày Thành Lập Tuần Báo Đại Chúng. Một Đêm Dạ Tiệc & Dạ Vũ Sẽ Được Tổ Chức Tại Nhà Hàng PHUOC LOC THO, Số 5900 Leesburg Pike,  Falls Church, VA 22044. Thu Bay, ngày 21 Thang 8 Nam 2004.

Kinh mời Quí Văn Thi Nghệ Sĩ, quí đồng hương, qui thân chủ các cơ sở thương mại đến chia sẻ niềm vui với chúng tôi trong đêm Liên Hoan Buổi Dạ Tiệc Và Dạ Vũ nầy.

Hoài Thanh

Chủ Nhiệm & Chủ Bút