Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Ngöôøi thöù Baûy ghi laïi

Tröôùc ñaây, hacker ñöôïc phaân thaønh 2 loaïi: black hat chæ nhöõng keû xaáu ñoät nhaäp vaøo maùy tính ñeå phaù hoaïi, white hat chæ nhoùm ngöôøi toát coá gaéng tìm kieám vaø bít caùc loã hoång tröôùc khi keû xaáu phaùt hieän ra chuùng. Ngaøy nay, khi cô hoäi taán coâng nhieàu hôn, caùc hình thöùc hacker môùi xuaát hieän, ñoäng cô vaø hoaït ñoäng cuûa chuùng cuõng thay ñoåi.

"Baûn thaân töø hacker chaúng coøn mang ñuùng yù nghóa cuûa noù nöõa", Michael Rasmussen, Giaùm ñoác nghieân cöùu cuûa Toå chöùc thoâng tin Giga, phaùt bieåu. Rasmussen cuøng caùc chuyeân gia an ninh ñang coá gaéng phaân loaïi hacker vaø ñöa vaøo caùc danh muïc roäng hôn.

Hacker thöôøng daân vaø hacker chính tròHacker thöôøng daân laø löïc löôïng ñoâng ñaûo nhaát. Haàu heát nhöõng keû xaâm nhaäp naøy bò kích ñoäng bôûi trí toø moø hoaëc muoán thaùch thöùc caùc heä thoáng an ninh, moät soá khaùc muoán choïc ngoaùy, troäm tieàn hoaëc söû duïng nhöõng thueâ bao maø ngöôøi khaùc phaûi traû tieàn.

Theo chuyeân gia Richard Stiennon, vaán ñeà chính trò cuõng laø ñoäng löïc cuûa moät soá hacker. Nhieàu hacker töï cho mình laø nhaø hoaït ñoäng chính trò thi haønh ñaïo lyù rieâng, trong khi muïc tieâu chính laïi laø muoán chöùng toû coù theå deã daøng giaønh quyeàn kieåm soaùt moät soá trang web. Caùc chính trò gia kieâm hacker ñích thöïc thì töông ñoái hieám. Nhöõng ngöôøi naøy coù theå xaâm nhaäp website cuûa caùc toå chöùc ñoái laäp hoaëc giuùp cho phe caùnh cuûa mình trao ñoåi thoâng tin deã daøng hôn treân

maïng. Nhoùm hacker chính trò cuõng bao goàm khuûng boá maïng, nhöõng keû luoân gaây ra caùc ñôït taán coâng coù quy moâ lôùn phuïc vuï muïc ñích chính trò cuûa chuùng. Nhöõng cuoäc phaù hoaïi naøy coù theå choáng laïi caùc toå chöùc tö nhaân hoaëc chính phuû. Thaùng tröôùc, trang web cuûa Hieäp hoäi coâng nghieäp ghi aâm Myõ ñaõ phaûi höùng chòu 2 ñôït taán coâng töø choái dòch vuï
Keû trong cuoäc

Nhöõng hacker töø beân trong, maëc duø coù soá löôïng ít hôn raát nhieàu so vôùi hacker thöôøng daân, laïi coù moái ñe doaï lôùn hôn vôùi caùc taäp ñoaøn. Nhaân vieân coâng ty vaø caùc ñoái taùc thöù 3 (nhö nhaø tö vaán hay haõng cung caáp) coù theå gaây thieät haïi to lôùn cho heä thoáng cuûa caùc toå chöùc.

Nhöõng cuoäc taán coâng noäi boä cuõng coù theå baét nguoàn töø söï toø moø - caùc nhaân vieân muoán bieát ñoàng nghieäp cuûa mình kieám ñöôïc bao nhieâu, ñoàng thôøi hoï coù theå aên caép soá theû tín duïng vaø bí maät kinh doanh.

Trong soá caùc cuoäc ñoät nhaäp töø beân trong, muïc tieâu phaù hoaïi khoâng phoå bieán baèng troäm caép. Naêm ngoaùi ñaõ xaûy ra moät vuï phaù hoaïi, trong ñoù moät ngöôøi Australia ñaõ traû thuø oâng chuû cuõ cuûa mình baèng caùch ñoät nhaäp vaøo heä thoáng maùy tính vaø khieán cho heä thoáng nöôùc thaûi chaûy laãn vaøo ñöôøng daãn nöôùc coâng coäng.

Toäi phaïm coù toå chöùc, nhoùm hacker cuoái cuøng laø nhöõng teân toäi phaïm chuyeân nghieäp. Caùc chuyeân

gia tin raèng toäi phaïm söû duïng Internet seõ gia taêng nhanh choùng trong töông lai.

Theo Richard Stiennon, voøng ñôøi cuûa loã hoång phaàn meàm thöôøng tuaân theo moät chu trình nhaát ñònh. Ñaàu tieân, moät hacker phaùt hieän ra sô hôû trong maõ phaàn meàm. Neáu coù traùch nhieäm, ngöôøi ñoù seõ thoâng baùo cho nhaø cung caáp vaø haõng naøy thoâng baùo laïi tôùi ngöôøi duøng cuøng vôùi vieäc phaùt haønh mieáng vaù. Ngay sau ñoù, nhöõng keû khaùc seõ vieát ra chöông trình khai thaùc loã hoång naøy. Cuoái cuøng, virus vaø worm seõ ñöôïc taïo ra ñeå phaân taùn maõ sô hôû ñoù vaø moät hacker vuïng veà cuõng coù theå taän duïng chuùng ñeå gaây ra tai hoaï treân dieän roäng.

Hieåu ñöôïc hacker vaø nhöõng ñoäng löïc phaù hoaïi coù theå giuùp caùc chuyeân gia an ninh CNTT vöôït tröôùc chuùng moät böôùc. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù theå gaëp nguy hieåm baét nguoàn töø nhöõng hacker thöôøng daân. Chaúng haïn, naêm ngoaùi con saâu Nimda ñaõ gaây thieät haï cho haøng traêm nghìn maùy tính, maëc duø ñaõ coù chöông trình ngaên chaën chuùng. Sau ñoù, caùc taäp ñoaøn ñaõ phaûi caûnh giaùc hôn veà caùc bieän phaùp an ninh cuûa mình.

Caùc toå chöùc cuõng caàn phaûi tìm hieåu lieäu mình coù theå laø muïc tieâu cuûa caùc vuï taán coâng vì chính trò hay vì nhöõng thoâng tin giaù trò naøo ñoù. Neáu khaû naêng bò taán coâng cao, hoï caàn phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp phoøng choáng chaët cheõ hôn nöõa. Cuoái cuøng, caùc toå chöùc caàn phaûi ñeå maét tôùi nhöõng cuoäc taán coâng töø beân trong, ngaên chaën chuùng baèng vieäc kieåm soaùt maät khaåu vaø ñöôøng xaâm nhaäp.

oooooo

Hackers hoïp Ñaïi Hoäi taïi Hoakyø ( Pennsylvania) vaøi ngaøy 6 thaùng thaùng 6 naêm 2003 vöøa qua :

Töø ngaøy 6 ñeán 8/ June-2003 , hôn 200 tay hackers theá giôùi , maø ña soá laø soáng ôû thaønh phoá Pittsburgh (Pennsylvania), nhoùm hoïp taïi ñaïi hoäi teân laø : " SummerCon " vôùi hy voïng laøm coâng chuùng hieåu roõ söï khaùc bieät giöõa hacker muõ traéng vaø muõ ñen. Ñaây laø ñaïi hoäi toå chöùc thöôøng nieân töø naêm 1985, do Louis Trumpbour, chuû moät quaùn röôïu ôû Ñöùc chuû trì.

Louis Trumpbour coi phaàn lôùn hackers khoâng phaûi laø toäi phaïm, maø laø caùc chaøng cao boài. Em cuûa vò "chuû tòch", Mark Trumpbour (ñang soáng ôû Pittsburgh), noùi: “Hacker muõ ñen laø nhöõng ngöôøi laøm ñieàu xaáu. Muõ traéng söû duïng kieán thöùc maùy tính cuûa mình ñeå choáng laïi muõ ñen hoaëc laøm ñieàu toát”.

Theo Louis, nhieàu luùc hackers beû khoùa maõ maùy tính ñeå tìm ra “ñöôøng taét” nhaèm söû duïng chöông trình hieäu quaû hôn. "Noù cuõng gioáng tröôøng hôïp moät ngöôøi thoâng thaïo ngoõ ngaùch trong thaønh phoá ñeán noãi anh ta bieát ñöôïc con ñöôøng ngaén nhaát töø ñieåm A ñeán ñieåm B trong giôø cao ñieåm. Coù nhöõng luùc anh ta buoäc phaûi ñi vaøo ñöôøng moät chieàu. Ñieàu naøy coù theå nguy hieåm nhöng khoâng ñeán noãi phaûi ngoài tuø", anh noùi.

Tom Grasso - nhaân vieân chuyeân veà Anti-hackers Dept ( FBI) coù maët taïi SummerCon - coâng nhaän hacker khoâng phaûi luùc naøo cuõng laø ngöôøi söû duïng maùy tính ñeå phaïm toäi hoaëc quaäy phaù aùc yù. OÂng phaùt bieåu: “Chaéc chaén FBI khoâng truy toá ngöôøi ñi sai ñöôøng. Tuy nhieân, neáu baïn ñaùnh saäp heä thoáng cuûa moät coâng ty, gaây thieät haïi haøng nghìn ñoâla thì söï vieäc seõ khaùc". Louis ñoàng yù raèng ñoät nhaäp maùy tính vôùi muïc ñích phaù hoaïi laø sai traùi: “Toâi khoâng coi nhöõng ngöôøi thay ñoåi trang web hoaëc phaù huûy heä thoáng cuûa eBay, Amazon… laø hacker. Toâi goïi chuùng laø keû phaù hoaïi". Louis töøng xaâm nhaäp heä thoáng e-mail cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc roài göûi thö naëc danh tôùi haøng nghìn sinh vieân noùi raèng maïng cuûa hoï coù loãi baûo maät. Gioáng nhö nhieàu hacker, anh cho raèng haønh ñoäng naøy laø caàn thieát. Tuy nhieân, Grasso phaûn baùc: "Baïn khoâng caàn laøm ñieàu traùi luaät ñeå thöïc hieän moät nghieân cöùu baûo maät chính ñaùng".

Soá vuï taán coâng maïng vaø thieät haïi maø hacker gaây ra ngaøy caøng taêng. Trung taâm ñieầu phoấi nhóm phản ö́ng khaẩn caấp veà an ninh máy tính (CERT) cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Carnegie Mellon (Myõ) ghi nhaän 6 söï vieäc veà Website trong naêm 1998 khi toå chöùc naøy ñöôïc thaønh laäp. Tuy nhieân, con soá naøy leân tôùi 82094 trong naêm 2002.

"Söï vieäc naày coù theå laø moät vaán ñeà aûnh höôûng ñeán moät maùy tính hoaëc haøng trieäu maùy, gaây thieät haïi haøng tyû ñoâla nhö tröôøng hôïp virus I Love You", Kelly Kimberland - phaùt ngoân vieân cuûa CERT - noùi.

Moät tay Hacker nguy hieåm bò naèm aáp taïi New York-USA vöøa roài

Hoâm qua, thaåm phaùn lieân bang keát aùn Shane Pitman - thuû lónh cuûa Razor1911 - 18 thaùng tuø giam vì toäi vi phaïm luaät baûn quyeàn. Ngöôøi ñaøn oâng 31 tuoåi ôû Baéc Carolina naøy laø moät trong soá hôn 40 ñoái töôïng bò Boä Tö phaùp vaø Cuïc Haûi quan Myõ truy baét trong 'Chieán dòch cöôùp bieån' thöïc hieän treân phaïm vi toaøn caàu.

Theo Boä Tö phaùp Myõ, Razor1911 lieân keát caùc thaønh vieân qua Internet, phaù khoùa vaø phaân phoái caùc phaàn meàm troø chôi noåi tieáng nhö Quake, Red Alert, Terminal Velocity, Warcraft… Nhieàu game bò ñöa leân maïng tröôùc khi nhaø saûn xuaát phaùt haønh roäng raõi ra thò tröôøng.

"Vieäc keát aùn Pitman göûi moät thoâng ñieäp roõ raøng tôùi caùc baêng nhoùm Internet coù toå chöùc gioáng nhö Razor1911 raèng, ñaùnh caép vaø phaân phoái traùi pheùp game treân maïng khoâng phaûi laø troø ñuøa", luaät sö Paul McNulty noùi.

Trong "Chieán dòch cöôùp bieån", Pitman laø ngöôøi thöù 22 bò keát aùn vì toäi vi phaïm baûn quyeàn. Ngoaøi Razor1911, caùc nhoùm phaù khoùa phaàn meàm khaùc nhö DrinkOrDie, RiSC, RiSCISO, Request To Send (RTS), ShadowRealm (SRM), We Love Warez (WLW), POPZ… cuõng bò saên luøng raùo rieát.

Caëp Nam Nöõ Hacker noåi danh hoaøn vuõ veà taøi ngheä cuõa mình ( hieän soáng taïi Bruxel - Bæ )

Gigabyte, laø nickname cuûa moät coâ gaùi noåi danh vì ñaõ taïo ra nhöõng virus maùy tính nhaèm taïi chöùng toû baûn lónh phuï nöõ, tuyeân boá ñaõ tìm ñöôïc moät nöûa kia cuûa mình laø Nostalg1c, cöïu thaønh vieân nhoùm hacker ñaõ töøng thay ñoåi trang web cuûa White House ( Washington DC-USA)

Caëp nam nöõ noåi danh theá giôùi maïng naøy tuyeân boá chính tình yeâu veà maùy tính vaø nhöõng ñoaïn maõ nguy hieåm ñaõ ñöa hoï ñeán vôùi nhau. Nhö vaäy, ñieàu naøy cuõng taïo ñieàu kieän cho Ban phoøng choáng toäi phaïm maùy tính cuûa Bæ, queâ höông ñoâi trai gaùi, coù theå baén moät muõi teân truùng hai ñích.

Gigabyte, 18 tuoåi, ñang hoïc naêm cuoái tröôøng trung hoïc, ñaõ ñöôïc ñöa leân tít cuûa haàu heát caùc phöông tieän truyeàn thoâng hoài thaùng 3 vaø khieâu khích caùc nam hacker treân toaøn theá giôùi, baèng vieäc tung ra virus Sharpei, loaïi virus ñaàu tieân vieát baèng ngoân ngöõ laäp trình C# cuûa Microsoft, vaø laø virus thöù hai gaây aûnh höôûng tôùi file .exe trong neàn taûng .NET cuûa coâng ty.Nostalg1c, 20 tuoåi, tuyeân boá ñaõ töø boû vieäc thay ñoåi caùc trang web sau khi chöùng kieán ñoàng boïn laø MostHateD (thuoäc nhoùm globalHel) vaø f0bic (thuoäc nhoùm Team Spl0it) bò baét vì taán coâng haøng loaït caùc trang web cuûa chính phuû vaø nhöõng taäp ñoaøn lôùn.

Ñoâi nam nöõ gaëp nhau laàn ñaàu tieân treân phoøng chat 2 naêm tröôùc ñaây, vaø ñaõ chính thöùc keát ñoâi töø giöõa thaùng 5, khoâng laâu sau khi virus Sharpei ñöa Gigabyte trôû thaønh con cöng cuûa giôùi truyeàn thoâng.

Ñaøi truyeàn hình cable TechTV thaäm chí ñaõ göûi moät nhoùm phoùng vieân tôùi Bæ vaøo thaùng 4 ñeå quay moät boä phim veà coâ. Töø ñoù trôû ñi, Gigabyte ñaõ thay theá Lara Croft ñeå trôû thaønh thaàn töôïng trong maét caùc hacker treû tuoåi. Soå guestbook taïi trang web cuûa coâ ñaày aép nhöõng lôøi taùn tænh, ngöôõng moä cuøng caû nhöõng caâu chöûi ruûa, khích baùc

.Nostalg1c, hieän laø sinh vieân CNTT naêm thöù nhaát, thuù nhaän thænh thoaûng vaãn thöïc hieän nhöõng cuoäc taán coâng website nhaèm thoaû chí toø moø. Trong khi hacker thöôøng coù thaùi ñoä khinh thöôøng taùc giaû virus, Nostalg1c cho bieát giöõa anh vaø "Gigs" (teân goïi thaân maät cuûa Gigabyte) coù moät moái lieân heä maät thieát maø anh chöa töøng coù trong caùc quan heä tröôùc ñaây. "Vieäc coâ aáy hieåu bieát veà theá giôùi cuûa chuùng toâi ñaõ giuùp ích raát nhieàu. Toâi nghó raèng caùc coâ gaùi khaùc khoâng theå hieåu ñöôïc söï ñam meâ cuûa toâi ñoái vôùi maùy tính".

Tuy nhieân, khi ñoâi trai gaùi gaëp nhau taïi apartment cuûa Nostalg1c, khoâng phaûi hoï luùc naøo cuõng ôû beân maùy tính. "Khi coâ aáy ñeán, thænh thoaûng coâ aáy check mail, hoaëc chuùng toâi leân phoøng chat vaø göûi caùc con boï vaøo quaáy roái moïi ngöôøi. Nhöng chuùng toâi thöôøng khoâng laøm ñieàu ñoù quaù 10 phuùt. Chuùng toâi ñaõ daønh quaù nhieàu thôøi gian cho maùy tính roài, vì theá chuùng toâi seõ thích laøm nhöõng ñieàu khaùc hôn khi ôû beân nhau", Nostalg1c taâm söï.

Hieän taïi hoï ñang phaûi vaät loän vôùi nhöõng kyø thi ôû tröôøng. Gigabyte vaø Nostalg1c cho bieát hoï khoù coù theå vaøo cuøng moät tröôøng ñaïi hoïc trong kyø tôùi. "Ñieàu naøy coù theå seõ thuù vò ñaáy. Nhöng chuùng toâi khoâng muoán ñöa ñaát nöôùc vaøo tình traïng baùo ñoäng toaøn quoác", Nostalg1c haøi höôùc noùi vaø boå sung theâm raèng vieäc hôïp nhaát kyõ naêng cuûa caû hai coù theå taïo neân moät söï keát hôïp cheát ngöôøi.

Tuy vaäy, Gigabyte cho raèng caûnh saùt Bæ neân hieåu raèng ñoâi uyeân öông kheùt tieáng naøy ñang ñaém chìm trong cuoäc tình laõng maïn vaø seõ khoâng coù nhieàu thôøi gian daønh cho maùy tính.

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002