Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

TRUYỆN DàI

YEÂU EM TÖØ THUÔÛ .. .

ñoàng taùc giaû BÌNH HUYEÂN

(TIEÁP THEO CHÖÔNG 1a )

Neùt Cöôøi Taây Phöông

(Nguõ-Xaõ, Haø Noäi, 1947)

Coâ Thieàm trang ñieåm thaät loäng laãy, maëc quaàn aùo thaät dieâm duùa. Coâ vôùi tay leân ñóa giaù neán baèng thau, laáy coïc tieàn ñoàng, ñeå trong ví. Ngoù vaøo phoøng beân caïnh, coâ noùi vôùi meï :

- Con ñi coù vieäc. Môï troâng caùc chaùu, môï nhaù ?

Moät gioïng noùi yeáu ôùt töø trong voïng ra

- Coâ cöù ñi ñi.

Ñeán cöûa, coâ Thieàm ñöùng laïi nhìn hai ñöùa con gaùi ñang ngoài chôi ôû chieác choõng tre treân heø nhaø. Mæm cöôøi aâu yeám, coâ baûo :

- Jacqueline vaø Jeanne chôi vôùi nhau, chôø "maman" ñem thöùc aên ngon veà. Choác nöõa trôøi toái thì vaøo nhaø, keûo laïnh.

Jacqueline ngöôùc caëp maét xanh laù caây trong vaét leân nhìn meï, roài heù hai haøm raêng traéng phau, trong chieác mieäng roäng vôùi ñoâi moâi hoàng töôi, döôùi chieác muõi nhoïn vaø hôi heách. Jacqueline noùi thaät nhanh, nhö nhöõng noát nhaïc döông caàm doàn daäp :

- "Maman" goïi caäu Bình sang chôi vôùi chuùng con ñi.

Jeanne cuõng phuï hoïa :

- Gioïng lanh laûnh nhö thuûy tinh cuûa Jeanne cho coâ Thieàm bieát laø"Doõaccord, maman" ?

, ñöùa con gaùi sinh ñoâi thöù, ñang noùi vôùi mình. Jeanne sinh ra sau, neân laøm em. Hai chò em gioáng nhau nhö hai gioït nöôùc. Tuy vaäy, chuùng cuõng coù vaøi ñieåm khaùc nhau, veà gioïng noùi, tính neát, vaø söùc khoeû.

- Ñeå maman xin baø Phöông cho caäu Bình sang chôi vôùi caùc con. ÔÛ nhaø ngoan nhaù.

Coâ Thieàm ñi sang nhaø beân caïnh, vaøo chieác coång gaïch daãn tôùi buoàng khaùch. ÔÛ ñoù, coâ thaáy hai meï con Bình ñang ngoài treân chieác tröôøng kyû.

- Chò aï.

- Khoâng daùm, chaøo coâ. Môøi coâ vaøo chôi.

- Caùm ôn chò. Em phaûi ñi ñaèng naøy ngay.

Baø Phöông mæm cöôøi aùi ngaïi :

- Coâ coù caàn gì khoâng ?

Coâ Thieàm heù chieác mieäng roäng ra cöôøi, ñoâi maét cuõng cöôøi theo, thoaùng leân moät aùnh bieát ôn :

- Em caùm ôn chò laém. Chæ xin chò cho caäu Bình sang chôi vôùi hai chaùu beân nhaø. Coù ñöôïc khoâng aï ?

Baø Phöông cöôøi deã daõi. Bình nghe hai ngöôøi lôùn noùi chuyeän, thaáy coù mình trong ñoù, maø vaãn ngoài im laëng. Nhöng cöù nhìn hai meùp nheách leân, treân khuoân maët traùi xoan traéng hoàng cuûa Bình, laø ñuû bieát raèng caäu ta khoaùi laém.

- Bình, con sang chôi vôùi Jacqueline vaø Jeanne. Ñeå môï ñi laøm côm. Khi naøo xong, môï goïi con veà. AØ ! Con ñem ít keïo, sang maø aên vôùi nhau.

Xuùng xính trong boä pijama maàu môõ gaø, Bình ra baøn, môû hoäp laáy hai naém to keïo hoàng, keïo laïc, roài chaïy ra coång sau, ñi sang beân caïnh. Sang ñeán nôi, Bình khoâng thaáy ai ôû buoàng ngoaøi caû. Khoâng daùm ñi vaøo buoàng trong, Bình chæ nhôùn nhaùc nhìn quanh quaát, mieäng laåm baåm :

- Hai con beù naøy chaéc laïi chaïy ra bôø hoà roài...

- Oaø !

- Oaø !

Hai maét Bình bò hai baøn tay meàm maïi bòt laïi. Hai baøn tay khaùc naém chaët laáy caùnh tay phaûi cuûa Bình. Bình quay ngöôøi ñònh gôõ ra thì bò oâm ghì trong hai thaân hình aám aùp. Nhöõng traøng cöôøi khanh khaùch vang leân, roài moät tieáng noùi trong treûo, hôi coù gioïng muõi vöøa nhanh vöøa goïn :

- Keïo ñaâu ? Keïo ñaâu ? Phaûi coù keïo môùi tha !

Moät tieáng noùi khaùc laûnh loùt töø trong coå vöøa chaäm vöøa daøi :

- "Toi" ñöøng buoâng, ñeå "moi" khaùm tuùi... OÂ laø laø ! Nhieàu keïo quaù !

Theá laø Bình "ñöôïc" tha. Thaät ra, Bình khoeû hôn, chæ vuøng moät caùi laø thoaùt. Nhöng cuõng nhö moïi laàn tröôùc, Bình giaû vôø ñöùng yeân, chòu thua, ñeå ñöôïc ôû laâu trong voøng tay cuûa hai coâ gaùi lai Phaùp ñaùng yeâu. Jacqueline vaø Jeanne cao xaáp xæ vôùi Bình. Coù laàn, Bình nghe thaáy baø meï cuûa coâ Thieàm noùi : " Hai con beù naøy ñeàu tuoåi Söûu. Maø laïi laø Ñinh-Söûu. Sau naøy chuyeän choàng con vaát vaû, gioáng meï chuùng noù !" Bình veà nhaø hoûi oâng noäi. OÂng noäi baûo : " Tuoåi Ñinh-Söûu nhoû laø ñöôïc möôøi tuoåi ta. Chaùu cuõng tuoåi Ñinh-Söûu ñaáy. Nhöng con giai thì toát laém." Caû hai chò em ñeàu coù maùi toùc thaúng, maàu hung hung naâu vaøng, caét ngaén ñeán döôùi tai. Bình nghó buïng : " Toùc maàu naâu ñen vaø daøi nhö coâ Thieàm ñeïp hôn." Tuy nhieân, Bình thaáy hai coâ baïn gaùi thaät xinh ñeïp, trong maùi toùc ñaàm aáy, vì noù hôïp vôùi caëp maét maàu xanh laù caây trong vaét, vôùi ñoâi loâng mi cong vaø daøi, naèm gaàn saùt caëp loâng maøy raäm. Soáng muõi cao vaø thaúng chaïy xuoáng ñaàu muõi nhoïn. Hai caùnh muõi nhoû vôùi hai loã muõi hình nuï hoa cuùc non, troâng raát saéc saûo. Khi cöôøi, soáng muõi keùo leân laøm cho muõi bò heách moät tí. Bình ngaån ngô nhìn Jacqueline vaø Jeanne ríu rít chia nhau aên keïo. Bôø moâi treân cuûa hai coâ gaùi lai dính boät traéng. Jeanne cöôøi tít, ñeå loä hai chieác raêng nanh, laøm cho neùt maët keùm hieàn laønh hôn coâ chò. Noù ñöa cho Bình mieáng keïo laïc caén dôû :

- Cho naøy. AÊn ñi cho khoûi theøm.

Jacqueline giaät mieáng keïo dôû laïi, ñöa cho Bình mieáng nguyeân, maéng Jeanne :

- AÊn uoáng chung nhö theá haû !

Bình caàm laáy keïo, khoâng aên, moät tay daét Jeanne, moät tay quaøng vai Jacqueline :

- Chuùng mình ra ngoaøi cöûa chôi ñi.

Jeanne keùo tay Bình laïi :

- ÔÛ trong naøy chôi cô. Ra ngoaøi laïnh ñaáy.

Jacqueline thuïp ngöôøi, luoàn ra sau löng Bình, roài ñeå tay leân hai vai ngöôøi baïn trai coøn ñang do döï, ñaåy ra ngoaøi cöûa :

- Ñi ra ñi !

Ra ñeán ngoaøi heø, Jacqueline chæ leân choõng, mieäng noùi lieán thoaéng :

- Caäu ngoài kia. Em ngoài ñaây. Caäu vaën daây coùt, cho xe oâ toâ chaïy sang phía em. Em cho xe chaïy sang phía con Jeanne...Jeanne ! Ra ñaây chôi naøo !

Jeanne ôû trong nhaø, khoâng traû lôøi. Bình ñònh quay vaøo. Jacqueline lieàn gheù saùt maët vaøo maët Bình, nhìn Bình baèng caëp maét caàu khaån, mieäng hôi phuïng phòu :

- Caäu Bình ! ÔÛ ñaây vôùi em ! Keä noù...

Bình laúng laëng treøo leân choõng, boø qua goùc ñaèng kia, vaën daây coùt chieác xe oâ toâ maàu ñoû, roài ñaët xuoáng choõng, höôùng muõi xe veà phía coâ baïn gaùi. Jacqueline veùn chieác vaùy ngaén maàu xanh laù caây coù oâ vuoâng maàu hoàng, ngoài xuoáng goùc beân kia chieác choõng. Bình nhìn roõ caëp ñuøi traéng boùng cuûa coâ gaùi lai, hai ñaàu goái troøn tròa hôi co laïi. Hai baép chaân thon daøi choàng leân nhau. Ñoâi baøn chaân xinh xinh, ñoû choùt, ñeå xuoâi sang moät beân. Thaáy Bình ngaån ngô nhìn mình, Jacqueline thích chí, cöôøi khanh khaùch, mieäng giuïc giaõ :

- Chôi ñi chöù, caäu Bình !

Bình voäi buoâng tay cho chieác xe phoùng thaúng veà phía Jacqueline. Jacqueline nheï nhaøng choäp laáy chieác xe, cho ñaà xe quay laïi phía Bình, roài thaû ra. Bình ñôõ huït, bò chieác xe ñaâm nheï vaøo ñaàu goái. Bình giaû vôø nhaên maët keâu "AÙi !". Jacqueline voäi vaøng boø laïi gaàn, laáy tay xoa xoa ñaàu goái cuûa Bình, mieäng nôû nuï cöôøi thaät töôi, nhö ñeå taï loãi. Bình thích nhaát nuï cöôøi naøy, nuï cöôøi maø Bình thaáy nhieàu laàn treân maøn aûnh, cuûa coâ ñaøo Myõ Gloria Young, trong phim " Les Petites Pestes ". Bình thích coâ ñaøo ñoù ñeán noãi xin vôùi chuù Ñònh ñöa ñi xem phim ñoù caû tuaàn, roài nhôø chuù daøn xeáp, cho tieàn ngöôøi gaùc cöûa, ñeå laáy moät trong soá caùc taám aûnh quaûng caùo gaén trong tuû kính. Bình caát kyõ taám aûnh coù Gloria Young trong chieác hoäp ñöïng caùc taám chöông trình chieáu boùng, thænh thoaûng laïi laáy ra ngaém moät mình. Baây giôø, cuøng moät nuï cöôøi aáy ñang ôû saùt maët Bình. Bình thích quaù, cöôøi hì hì, giô tay vuoát maù Jacqueline, roài noùi :

- Khoâng ñau ñaâu. Khoâng ñau ñaâu.

Bình ñònh buïng seõ keâu "AÙi !" vaøi laàn nöõa, ñeå ñöôïc baøn tay meàm maïi xoa ñaàu goái. Jacqueline ngoài laïi choã cuõ, trong loøng sung söôùng, vì ñöôïc vuoát maù, ñöôïc chôi moät mình vôùi ngöôøi baïn trai raát khoâi ngoâ, ngoä nghónh. Jacqualine thaàm nghó :" Khoâng phaûi con taây, maø sao gioáng lai theá ! Da traéng, maét naâu ñen, muõi thaúng vaø nhoïn, moâi ñoû nhö boâi son, raêng traéng nhö ngoïc trai. Chaû traùch con Jeanne cöù noùi veà caäu Bình caû ngaøy vôùi mình, vôùi "maman", vaø caû vôùi baø. Khoâng bieát caäu Bình thích noù, hay thích mình hôn ?"

Laâu khoâng thaáy Jeanne, Bình soát ruoät, quay ñaàu veà phía trong nhaø, roài nhìn laïi Jacqueline nhö doø hoûi. Jacqueline chôùp chôùp caëp maét xanh laù caây trong vaét nhìn Bình, roài cuùi xuoáng. Kinh nghieäm cho Bình bieát, vôùi cöû chæ naøy, coâ beù tuy khoâng muoán, nhöng cuõng ñeå yeân cho Bình laøm moät vieäc gì ñoù. Bình ñöùng ngay leân, böôùc xuoáng choõng, ñi vaøo trong nhaø, tìm Jeanne. Bình thaáy Jeanne ñang ngoài uû ruõ, treân caïnh chieác giöôøng taây giaûi chieáu traéng. Hai tay Jeanne oâm laáy ñoâi chaân co leân. Maù Jeanne döïa treân ñaàu goái, maët quay ra ngoaøi cöûa. Thaáy Bình, Jeanne eûo laû quay vaøo trong. Döôùi aùnh saùng yeáu ôùt, töø treân cöûa soå haét xuoáng, Bình chæ thaáy lôø môø caëp chaân nhoû beù cuûa Jeanne, trong chieác quaàn nguû xanh xanh, maùi toùc naâu vaøng hung hung hôi rung ñoäng. Bình ñi nheï ñeán beân caïnh Jeanne, noùi thaät ngoït ngaøo :

- "Moi" vaøo chôi vôùi "toi" ñaây, Jeanne ôi.

Jeanne vaãn im laëng. Ñöùng saùt vaøo chaân Jeanne, Bình caûm giaùc thaáy moät baøn tay cuûa Jeanne töø töø ruùt ra, luoàn vaøo beân ñuøi non cuûa Bình. Bình nhe raêng cöôøi trong boùng toái. Chôït Bình nhaên maët keâu to : "AÙ.i.i.i.!". Hai ngoùn tay nhoû beù, nhöng maïnh baïo cuûa Jeanne, ñang veùo ñuøi cuûa Bình, khoâng chòu thaû ra khi Bình keâu leân. Bình coá nhòn ñau, laáy tay vuoát toùc Jeanne, gioïng doã daønh :

- Thoâi Jeanne. Ñöøng giaän nöõa... AÙi ! Boû tay ra ! Khoâng thì "moi" veà ñaây.

Khoâng veùo ñuøi non Bình nöõa, Jeanne boãng dang hai tay oâm ngang löng Bình, suït sòt khoùc, gioïng noùi ngheïn ngaøo :

- Ñöøng veà...Ñöøng veà...Khoâng giaän nöõa ñaâu. Höï höï...

Bình ngoài xuoáng giöôøng. Jeanne thaû hai chaân xuoáng ñaát, quay laïi nhìn Bình, maët ñaãm nöôùc maét. Heù mieäng cöôøi, cuõng nuï cöôøi cuûa Gloria Young, Jeanne nuõng nòu hoûi:

- "Toi" vaøo chôi vôùi "moi" thaät aø ?

Bình gaät ñaàu lia lòa, nhöng khoâng noùi, vì chaúng bieát chôi troø gì vôùi coâ baïn döõ maø ñaùng yeâu. Jeanne noùi ngay :

- Chôi troø "oaún tuø tì" ñi. Khoâng ñöôïc aên gian ñaáy nheù. Ai thua laø phaûi coõng ngöôøi ñöôïc, hai voøng caùi buoàng naøy.

Nhö moïi laàn, Bình luoân luoân "bò" thua vaø "phaûi" coõng Jeanne. OÂm chaët laáy coå Bình, hai chaân quaëp laáy löng Bình, Jeanne cöôøi khanh khaùch. Ñeán laàn coõng thöù ba, Bình chôït thaáy Jacqueline ñöùng ôû giöõa cöûa, tay caàm chieác oâ toâ, ñang chaêm chuù nhìn em gaùi cuøng ngöôøi baïn trai. Bình ñeå Jeanne xuoáng, vui veû hoûi :

- Jacqueline chôi khoâng ?

Jacqueline mæm cöôøi laùu lænh, noùi nhanh :

- Em sôï coõng laém ! Caäu Bình ñaõ meät chöa ? Thoâi Jeanne, mình leân giöôøng naèm keå chuyeän ñi.

Baét ñaàu chaùn caùi troø "oaún tuø tì " vaø ñöôïc coõng maõi, Jeanne gaät ñaàu baèng loøng. Noù nhaûy toùt leân giöôøng, ngoài döïa löng vaøo töôøng, chæ tay vaøo choã beân caïnh, baûo Bình :

- Caäu Bình ngoài ñaây. Coøn Jacqueline ngoài caïnh Jeanne ñi.

Jacqueline laéc ñaàu :

- "Moi" thích ngoài caïnh caäu Bình cô.

Theá laø Bình ngoài giöaõ, hai coâ gaùi lai ngoài hai beân. Ba ñoâi chaân duoãi song song. Ba caùi ñaàu chuïm vaøo nhau. Jeanne hoûi :

- Ai keå tröôùc ?

Bình ñeå tay leân traùn, suy nghó moät tí, roài baám ñaàu ngoùn tay, noùi doõng daïc :

- Laàn tröôùc Jacqueline ñaõ keå chuyeän "Ñöùa Beù Röøng Xanh". Laàn tröôùc nöõa, "moi" ñaõ keå chuyeän "Kho taøng cuûa Tarzan" roài. Laàn naøy ñeán löôït Jeanne. Môùi ñoïc ñöôïc chuyeän gì hay thì keå ñi, Jeanne. Chuyeän ngaên ngaén thoâi, saép aên côm toái roài.

Jeanne vuøng vaèng hai vai, moät maét haáp haùy, chaûu moû noùi :

- Jeanne chöa bieát ñoaïn keát chuyeän Tarzan. Caäu phaûi keå xong, roài môùi ñeán löôït Jeanne chöù.

Jacqueline nhuùn vai, nhöôùng caëp loâng maøy, baïnh hai meùp, khoâng noùi gì. Bình cuõng chaûu moû, cuùi ñaàu, ngöôùc ñoâi maét naâu ñen nhìn Jeanne, roài ngöûng leân noùi :

- Laàn naøy thì chieàu Jeanne ñaáy. Thích khoâng ?

Jeanne ruït coå, nhoâ hai vai, thöôûng cho Bình moät nuï cöôøi raát "ñaàm". Jacqueline thôû daøi, oâm chaët laáy caùnh tay phaûi cuûa Bình, ñaàu ngaû leân vai Bình, thì thaøo noùi :

- Laàn sau, caäu Bình cuõng phaûi chieàu em ñaáy nheù ?

Bình ñang khoaùi, saép môû mieäng keå noát caâu chuyeän "Kho taøng cuûa Tarzan", thì baø Phöông töø ngoaøi cöûa böôùc vaøo. Baø ñi thaúng vaøo buoàng trong, chaøo baø meï cuûa coâ Thieàm:

- Laïy baø aï. Baø chöa khoûi haún aï ?

- Toâi khoâng daùm. Chaøo chò Phöông. Haõy coøn meät laém, chò aï.

- Thoâi ñeå baø naèm nghæ nheù. Con sang goïi chaùu Bình veà aên côm.

- Caùm ôn chò. Chaøo chò.

Baø Phöông ñi ra buoàng ngoaøi, aâu yeám nhìn ba ñöùa treû . Baø hoûi :

- Caùc con ñaõ ñoùi chöa ? "Maman" cuûa Jacqueline vaø Jeanne luùc naøo môùi veà ?

Jacqueline nhanh nhaûu ñaùp :

- Thöa baùc, "maman" chuùng con khoâng noùi luùc naøo môùi veà. "Maman" chuùng con chæ baûo raèng, khi veà seõ mua thöùc aên ngon cho chuùng con.

- Toäi nghieäp ! Thoâi Bình ñi veà nhaø aên côm. Ngaøy mai laïi sang ñaây chôi.

Bình ngoan ngoaõn böôùc xuoáng giöôøng, ñi theo meï.

Veà ñeán nhaø, baø Phöông xuoáng beáp laáy moät khay baùnh toâm vôùi rau vaø nöôùc maém. Baø goïi u giaø :

- Nhôø u giaø mang caùi naøy, sang cho hai ñöùa con cuûa coâ Thieàm. Baûo chuùng noù aên tröôùc, ñöøng chôø "maman" cuûa chuùng.

Bình thaàm caùm ôn meï, ñaõ töû teá vôùi hai ngöôøi baïn yeâu quí nhaát cuûa Bình. Bình ao öôùc ñöôïc soáng maõi nhöõng ngaøy vui söôùng, eâm ñeàm nhö theá naøy...

...Buoåi saùng Thöù Naêm, Bình maëc boä quaàn aùo golf maàu naâu hoàng, maø caäu môï Bình môùi saém cho, chaïy sang beân caïnh ñeå khoe vôùi hai coâ baïn. Khi ñeán cöûa, thaáy coâ Thieàm, Bình ñöùng döøng laïi. Coâ Thieàm troâng raát gioáng Jacqueline vaø Jeanne, nhöng coâ coù nöôùc da maàu naâu hoàng khoûe maïnh, maùi toùc naâu ñen, vaø soáng muõi cao vöøa phaûi.

- Caäu Bình sang tìm caùc em, phaûi khoâng ?

Gioïng coâ Thieàm thanh thanh nhö tieáng saùo, nhöng cuõng laøm cho Bình giöït mình.

- Vaâng aï.

- Jeanne noù bò soát töø toái hoâm qua. Chæ coù Jacqueline laø khoûe, ñang xem chuyeän trong nhaø. Caäu cöù vaøo chôi ñi. Nhöng ñöøng coù thaêm Jeanne laøm gì. Nhôõ Bình bò laây, laø coâ cheát vôùi môï chaùu ñaáy.

Bình chöa kòp böôùc leân theàm, Jacqueline ñaõ chaïy ra, töôi cöôøi ñöùng treân heø nhaø. Chaân traùi noù kieãng leân, ñaàu goái hôi gaäp laïi, hai tay caàm taø vaùy, ngöôøi quay qua quay laïi treân phaàn ñaàu cuûa baøn chaân phaûi, cho Bình thaáy boä y phuïc môùi : Chieác aùo len moûng cao coå maàu maï non, chieác vaùy daï meàm maàu xanh laù caây saãm, coù caùc ñöôøng keû vuoâng ñen ñoû, ñoâi bí taát hoàng nhaït, vaø ñoâi giaày da ñen boùng. Chieác noeud maàu ñoû, caøi treân toùc, laøm giaûm neùt thô ngaây. Bieåu dieãn xong, Jacqueline böôùc xuoáng, naém laáy tay Bình, keùo nhanh ra ñaàu ñöôøng. Gioïng vui veû, Jacqueline noùi nhoû vaøo tai Bình :

- Chuùng mình ra bôø hoà chôi ñi.

Bình gaät ñaàu. Hai ñöùa daét tay nhau, ñi voøng ñaøng sau chuøa, ra veä hoà. ÔÛ ñoù, nhöõng caây lau um tuøm, chen vôùi caùc caây chi chi ñoû röïc, taïo thaønh moät nôi ngoài chôi kín ñaùo, maùt meû, höõu tình. Jacqueline vaø Bình tìm moät choã quen thuoäc gaàn bôø nöôùc. Chuùng ngoài caïnh nhau treân thanh goã lôùn ñaõ muïc. Nöôùc hoà xanh vaøng, thænh thoaûng theo gioù haét hôi noàng leân bôø. Beân kia hoà laø con ñöôøng doác, chaïy daøi caïnh moät caùi hoà khaùc lôùn hôn. Treân maët hoà, thaáp thoaùng nhöõng caùnh thuyeàn buoàm traéng. Baàu trôøi coøn trong saùng, nhöng tieát trôøi ñaàu muøa thu laønh laïnh. Jacqueline thuû thæ :

- Chuùng mình chôi vôùi nhau ñöôïc maáy naêm, caäu Bình nhæ ?

- Gaàn ba Teát roài.

Im laëng moät tí, Jacqueline ruït reø hoûi - Caäu Bình chôi vôùi em thaät laâu nheù ?

Bình thoaùng nghó ñeán nhöõng mong öôùc cuûa ngaøy hoâm noï, mô maøng traû lôøi :

- Chuùng mình seõ chôi vôùi nhau maõi nhö theá naøy.

Jacqueline sung söôùng, cöôøi nheï :

- Thaät haû, caäu Bình ? Mình khoâng bao giôø xa nhau, phaûi khoâng ?

Bình nhìn ngöôøi baïn gaùi, mæm cöôøi gaät ñaàu. Ñeå caùm ôn Bình, Jacqueline nheø nheï caát tieáng, haùt moät baøi quen thuoäc :

"... Chaque soir...tendrement...il vient chanter... sur la feneâtre.."

Gioïng haùt rung mau, ñaày truyeàn caûm. Ñaây laø baøi haùt ngoaïi quoác Bình raát thích, vì noù laøm Bình nhôù laïi nhöõng ngaøy nghæ heø, taïi moät vuøng bôø bieån, trong caùi villa cuûa oâng baø ngoaïi Bình. ÔÛ ñoù, Bình thöôøng nghe thaáy lôøi ca, tieáng nhaïc theo ñieäu tango, vang leân töø chieác maùy haùt trong buoàng khaùch. Khi veà nhaø, Bình laïi nghe thaáy chuù Ñònh haùt baøi ñoù. Bieát yù thích cuûa Bình, Jacqueline nhôø chuù Ñònh daïy baøi naøy, ñeå chæ haùt leân khi ngoài chôi vôùi Bình beân bôø hoà. Ngaân xong maáy lôøi cuoái, Jacqueline ngoài boù goái, nhìn nöôùc hoà laên taên trong gioù. Bình nhaët maáy maûnh ngoùi, ñöùng leân neùm thia lia treân maët hoà. Caû hai im laëng, moät luùc laâu, môùi daét tay nhau ra veà...

...ÔÛ treân gaùc, caû nhaø cuûa Bình ñang ngoài baøn baïc. OÂng Phöông noùi :

- Nhaø mình khoâng tieáp tuïc ôû trong khu naøy ñöôïc. Haàu heát ngöôøi daân taïi ñaây, nhaát laø boïn töï veä, ñeàu theo Vieät-Minh, laø ñaûng chính trò, ngoaøi maët lieân keát vôùi mình, nhöng beân trong laïi heát söùc thuø nghòch. Ñeå giöõ an ninh cho gia ñình, toâi coù xin chính phuû caáp cho moät caùi nhaø, ôû ñaàu tænh ñaøng kia. Chuû nhaät naøy seõ doïn ñi.

Baø Phöông laéc ñaàu, noùi :

- Ngaøy thöù Ba haõy laøm, mình aï. Luùc ñoù, caùc ñöùa baïn cuûa thaèng Bình seõ khoâng thaáy nhaø mình doïn ñi. Nhö theá, ta seõ traùnh ñöôïc caûnh chia tay, quyeán luyeán.

Noùi ñeán ñaây, baø ngöøng laïi, vì nghe thaáy tieáng treû con töø döôùi nhaø.

Buoåi chieàu thöù Hai, chôø Bình ñi hoïc, moïi ngöôøi ôû nhaø thu doïn saün ñoà ñaïc, quaàn aùo. Saùng thöù Ba, Jacqueline vaø Jeanne ñi hoïc vaéng. Hai chieác xe hôi lôùn chôû gia ñình Bình, cuøng ñoà ñaïc, ñeán moät toaø nhaø ba taàng, ôû ñaàu ñöôøng cuûa moät khu phoá, caùch xa nôi Bình ñaõ soáng nhöõng ngaøy thô aáu ñaày kyû nieäm. Buoåi chieàu hoâm ñoù, caäu môï cuûa Bình daãn Bình ñeán hoïc taïi moät tröôøng khaùc. Luùc ñi hoïc veà, Bình ngaån ngô hoûi meï :

- Bao giôø caäu môï cho con ñi thaêm Jacqueline vaø Jeanne ?

Baø Phöông thôû daøi nheï, noùi :

- Môï ñaõ nhaén coâ Thieàm roài. Chaéc mai kia, coâ aáy seõ mang caùc baïn con laïi ñaây chöù gì.

Chieàu chieàu, Bình ñöùng trong bao lôn cuûa taàng nhì, tì khuyûu tay leân thaønh ñaù caåm thaïch, mu baøn tay uùp xuoáng ñôõ hai maù, maét nhìn ñaêm ñaêm ra phiaù cuoái ñöôøng, coù haøng caây baøng laù loang loå vaøng xanh che khuaát...

(COØN TIEÁP)

 

 

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002