Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

 

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận

Nữ-sinh Hoài Vọng Bích Thuận, con bà Thái-Thoại-Đoan hiện làm Data Prep Clerk tại trung tâm phân-vụ Sản-Xuất của nhà xuất-bản tài-liệu luật-pháp The Bureau of National Affairs, Inc. tại Washington, D.C., vừa được tuyển chọn để nhận học-bổng Kỷ-Niệm David Lawrence năm 2003 David Lawrence là người sáng lập ra cơ quan BNA. Em Bích Thuận ("Becky") tốt-nghiệp vào mùa xuân năm nay tại Trường Trung- Học Khoa-Học và Kỹ-Thuật Thomas Jefferson, và ước-vọng của em là học để trở thành một nhà khảo-cứu khoa-học chuyên nghiệp. Becky đã gây được sự cảm hứng vơi ban giám-khảo về lời nhận-định cá-nhân của em, viết dưới hình-thức một bài điểm sách về cuốn tự-thuật khi em lên 29 tuổi với tựa đề "Yêu đời mình sống." Trong bài điểm cuốn sách tưởng-tượng, Becky đã nêu lên những chi-tiết đáng nhớ trong thời-gian ở trung-học, và làm sao em đã dung-hòa những đòi-hỏi học- vấn giữa các lớp học em theo tại trường kiểu mẫu nổi danh với những lần tham-gia trong cộng-đồng cùng những nỗ-lực về các địa hạt môi-sinh, văn-hóa và văn-chương. Ngoài việc phải duy-trì điểm trung-bình tối đa 4.0 và theo học những lớp Xếp Hạng Cao cấp (advanced placement) về Khoa-Học Vi-tính, Lịch-sử Hoa-Kỳ, Hóa Học, Pháp-văn, Số học, Thống-kê, và Chính-quyền, Nữ-sinh Becky còn có thì-giờ tham-gia vào Hội Danh-dự Của Học-Sinh Học Pháp Văn, hội những nhà diễn-văn khai mừng Toastmasters, và Hội Leo Club, làm công-tác cho hội, em đã đi từng nhà xin kính đeo mắt cũ và máy trợ thính cũ cho những người nào cần.

Nhận là "người hăng say về vấn-đề môi-sinh," Becky tham dự ngày Dành cho Trái đất và nhặt rác ở suối trong tỉnh lị Alexandria, và viết thư cho các nghị-viên địa-phương ủng-hộ những dự-luật bảo-vệ môi sinh. Em còn viết thư lên Tổng-Thống Bush phản-đối việc đào mỏ dầu lửa ở tiểu-bang Alaska.

Em tin tưởng mãnh liệt vào nhu-cầu phải bảo tồn văn-hóa của mình, Becky làm thêm cho tuần báo tiếng Việt Đại Chúng và nhận chức sử-gia cho hội Ý-Thức Á-Châu (Asian Awareness Club) ở trường. Em cũng làm tập-sự ở U.S. Naval Research Laboratory (Phòng Thí Nghiệm Nghiên cứu Hải-Quân Hoa-Kỳ) về cách gia-tăng công-hiệu của chất methanol, nguồn nhiên-liệu không hại đến môi-sinh.

Giáo sư dạy em trong khóa hội-thảo về thuật viết văn nhận xét về em: "Ngoài khả năng học hỏi và tìm-tòi nhân-bản, em còn rõ là một người có lòng tốt. Em lộ ra cảm-tình thân-hữu và một nhân-sinh quan hướng về cộng-đồng...Becky có tất cả những vốn căn-bản của một bộ óc phân-tích hàng đầu, được tăng-cường bởi lòng nhân-từ và thông-cảm đồng loại. Trên căn-bản đó, em rất đặc biệt."

Becky theo vết chân chị tên là Bích Ngọc ("Jade"), trước đây là một trong hai học-sinh được cấp học-bổng này năm 1994. Bích-Ngọc hiện đang theo học chương trình MBA lấy bằng Cao học về Kinh doanh tại đại học Duke.

GS. Nguyễn Ngọc Lễ, (dịch theo nội-san mùa Xuân, 2003, Under the Dome, của BNA, trang 11)

 

Bich Hoai Awarded 2003 David Lawrence Scholarship

 

Bich Thuan Vong Hoai, daughter of Production Data Prep Clerk Doan Thoai Rhai, has been selected to receive the 2003 David Lawrence Memorial Scholarship.BichThuan(*Becky*) is graduating this spring from Thomas Jefferson High School for Science of Technology, and hopes to pursue a career as research scientis.

Becky impressed the jurges with her personal statement, which took the form of a book review of her autobiography as a 29 year old, "Making the Life You Live the Life You Love". In the review of this as yet-imaginary book, Becky details the highlights of her high school life and how she balanceed the academic demands of her courses at the prestigious magnet school with involvement in community, environmental, cultural, and literary endeavors.

In addition to keeping a 4.0 grade point average and taking advanced placement courses in Computer Science, US History, Chemistry, French, Calculus, Statistics, and Government. Becky found time for membership in the French Honor Society, Toastmasters, and Leo Club, for which she went door to door collecting used eyeglasses and hearing aids for needy individuals.

A self-proclaimed "avid environmentallist", Becky participated in Alexandria Earth Day Stream Clean Up and wrote letters to local congress members supporting protective measures and legislation. She even wrote a letter to President Bush protecting oil drilling in Alaska.

Believing strongly in the need to protect one’s culture, Becky worked for a Vietnamese publication, Dai Chung, and served as historian for school’ Asian Awareness Club. She also worked as an intern at the U.S. Naval Research Laboratory to improve the performance of direct methanol fuel cells, environmentally-friendly power sources.

Her writing seminar teacher says: "Beyond Becky’s capacity for scholarship and humanistic inquiry is her transparent goodness. She radiates fellow feeling and a communitarian outlook... Becky posssesses all the assets of a first rate analytical mind tempered by empathy and understanding in this, she is special."

Becky follows in the footsteps of her sister, Bich Ngoc (*Jade*), who was one of the two award winners in 1994. Jade is now working toward her MBA degree at Duke University.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002