Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

 

           Đọc báo bạn

Kyù Ñieäu ghi lai.

Caù Piranha vaø soâng Ñoàng nai

Ñöôïc bieát hieän nay taïi vuøng soâng nöôùc Ñoàng Nai , boång nhieân coù loaïi caù döõ xuaát hieän . Loaïi caù naày coù theå gieát ngöôøi trong nhaùy maét . Caù Piranha maø thoå daân Nam Myõ raát sôï khi qua soâng . Daân Saigon thích ñua ñoøi , neân nhieàu nha nuoâi caù nöôùc ngoït baùn cho tay chôi caù kieång ...Hoï baùn , hoï gheùp gioáng hoï cho loaïi caù naày ñeõ ra coù lôøi . Nhöng vöøa qua coù moät vaøi nhaø nuoâi caù gioáng taïi ven soâng Ñoàng Nai bò gioâng baõo veà beå nhieàu hoâ nuoâi caù Piranha naày ...Caù Piranha vaøo soâng Ñoàng Nai sanh soâi naåy nôû , gaây kinh hoaøng cho nhieàu cö daân taïi vuøng soâng raïch naày ...Xin xem taøi lieäu veà loaïi caù Piranha sau ñaây :

Thoå daân taïi nam Myõ goïi noù laø " caribe " hayh " piraya " . teân khoa hoïc laø " Serrasalmus " . Loaøi c1 thích aên thòt soáng khi coù nhieàu maùu thì noù caøng haêng leân ñi töøng baày , taán coâng kho nghe tieáng nöôùc ñoäng chaïm gaàn ñoù Vôùi haøm raêng beùn nhö göôm , caù quyû piranha coù theå sôi taùi moät con boø khi loäi ngang vuøng c1 traán ñong . Chöøng thôøi gian ngaén con boø chæ coøn ñoáng xöong naèm döôùi loøng soâng , nhaát laø Amazon Vì baøi khaù nhieàu chi tieát , neân môøi baïn xem hình tröôùc roài noùi chuyeän sau ...Caù piranha coù 2 loaïi . Loaïi buïng ñoû laø hung döû nhaát , loaïi buïng traéng thì ít khaùt maùu baèng .

Nguoàn goác phaùt xuaát caù naày laø taïi Nam Myõ , nhaát laø taïi soâng Amazon Rivers... Nôi nöôùc ñen hay ñuïc naâu laø thoå daân raát sôï noù ...nhieàu loaïi thuù röøng ñi uoáng nöôùc ...thì nhoùm naày ñôïi thuù ngaâm chaân vaøo nöôùc laø loäi xoâng tôùi vaø caén raát nhanh , trong voøng tích taéc laø con moài coøn 4 chaân baèng xöông vaø thuù teù xuoáng nöôùc ...trong voøng 25 phuùt laø thuù chæ coøn ñoáng xöông naèm döôùi loøng soâng.. Bieát loaïi caù döõ , nhöng ngaøy nay coù nhieàu tay nuoái caù boàn hay caù kieång laïi thích nuoâi

noù Vöøa roài taïi Saigon , khu vöïc soâng Ñoàng Nai coù baày caù naày xuaát hieän . Lyù do moät soá cöõa haøng nuoâi gheùp gioáng naày gaàn bôø soâng Ñoàng Nai ...khi möa gioù hoï lôû laøm beà nguyeân chuïc hoà kieáng vaø caù naày ra soâng . Nay sanh soâi naåy nôû ñeán noài chaùnh quyeàn Haø Noäi phaõi baùo ñoäng ...Caù Piranha noù soáng choå naøo laø khoâng moät loaøi thuù hay caù soáng ñöôïc vôùi noù . Nhieàu khi ñoùi moài caù coøn aên thòt vôùi nhau.

Ñaây laø baõn ñoà khu vöïc maø caù piranha sanh soáng taïi Nam Myõ ( South America )

Caù piranha buïng ñoõ teân khoa hoïc laø : Pygocentrus nattereri " , coøn caù pirannha buïng traéng teân khoa hoïc goïi laø : " Serrasalmus rhombeus" Coù caâu chuyeän moät thôï caâu , khi ñi caâu anh ta lôõ laøm chaõy maùu ngoùn tay vì dính vaøo löôõi caâu ...anh naèm nghó döôùi boùng maùt taøng caây treân vuøng nöôùc soâng maøu ñen ...nöùoc soâng maøu ñen thoå daân raát sôï ñeán khu naày ...anh thôï caâu thoøng tay ngaâm nöôùc thì boång choác anh keâu theùt leân , vì baày caù piranha tôùi thaät leï vaø thaät ñoâng treân traêm con . Vôùi haøm raêng thaät nhoïn , caù ñaõ sôi taùi heát thòt baøn tay anh thôï caâu chì coøn xöông baøn tay vaø vaøi mieáng da dính maùu maø caù chöa aên kòp ...
THoå daân cuõng thích aên loaïi caù naày , nhöng hoï caâu baèng daây keõm , khi caù dính moài thì phaõi giaät caù thaät leï , baèng khoâng caù baïn seõ ñôùp saïch coøn xöông caù maø thoâi . Caù raát thích muøi maùu , vaø noù coù heä thoáng thaàn kinh khöùu giaùc raát nhaïy hôn caù maäp 2 laàn ...taïi vuøng soâng Amazon ngöøoi ta chöùng kieán loaïi baùo gaám (jaguars ) khi uoáng nöùôc döùoi soâng maø baày caù piranha ñang ñôïi ...thì boång choác nguyeân löõoi vaø moõm baùo gaám bò maát saïch , baùo gaám ñau vaø teù xuoáng nöôùc ..theá laø nguyeân khuùc soâng trôõ neân maøu maùu ñoû vaø doøng soâng quyaä soùng tung taêng , haøng ngaøng caù piranha buïng ñoû ñang quaåy loän maø taùp con moài ...khi coøn xöông traéng döôùi loøng soâng thì khuùc soâng naøy seõ trôû laïi im laëng kinh hoaøng.

Thoå daân thöôøng coù kinh nghieäm , nôi naøo coù baày caù quyû naày thì noi ñoù raát coù ít chim keâu hay tuï taäp ...coù leõ tieáng keâu theùt kinh hoaøng cuõa loaøi thuù röøng khi bò baày caù naày saùt haïi , thì tieáng keâu con thuù ñaùng thöông naày kinh hoaøng laøm baày chim khoâng daùm ñöùng treân caây gaàn ñoù hay chaêng ...thöôøng thöôøng chuùng ta thaáy loaïi caù naày . Hieän nay loaïi naày ñöôïc baày baùn khaèp nôi treân theá giôùi cho caùc tay nuoâi caù nöôùc ngoït ...ngoù chôi cho vui vaø caét mineág thòt boø soáng , nho nhoõ vaøo boàn caù thì thaáy noù nuoát troäng nguyeân mieáng thòt raát khoaùi traù

 

 

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002