Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

 

        NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
            CỘNG SẢN VIỆT NAM
       SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH

An Xuyeân

Vì loøng thöông nöôùc, nhôù nhaø quaù ñoä, nhieàu ngöôøi luùc naøo cuõng mô töôûng moät ngaøy ñeïp trôøi Myõ seõ ñaäp tan luõ Coäng Saûn Vieät Nam taøn aùc cho hoï, hoaëc teä laém thì Myõ seõ thöông löôïng, eùp buoäc boïn ñoà teå trong nöôùc chaáp nhaän nhöôøng vaøi ba caùi gheá lung lay cho caùc laõnh tuï haûi ngoaïi ñeå ñuùng vôùi chaùnh saùch ña ñaûng, ña nguyeân cuûa Myõ. Ñaëc bieät laø sau chieán thaéng cuûa Myõ ôû Iraq, ngöôøi ta caøng tin töôûng vaøo söùc maïnh voâ ñòch cuûa cöôøng quoác Hoa Kyø vaø caøng nghó raèng ñaäp tan boïn chuoät nhaét Baéc Vieät chæ laø moät caùi buùng tay. Ñaäp tan boïn chuoät nhaét Baéc Vieät ñuùng laø moät caùi buùng tay cuûa cöôøng quoác nhöng caùi buùng tay naøy coù ñöôïc tung ra hay khoâng coøn tuøy thuoäc vaøo nhieàu ñieàu kieän khaùc, dó nhieân laø nhöõng ñieàu kieän coù lôïi cho ngöôøi chuû cuûa caùi buùng tay thaàn dieäu aáy. Neáu nhö Vieät Nam coù nhöõng moû kim cöông hay moû daàu hoûa khoång loà thì khoûi caàn chôø ñôïi, caùi buùng tay thaàn dieäu cuõng seõ ñöôïc tung ra laäp töùc. Tieác raèng Vieät Nam chæ coù moät luõ caùn boä gian manh, xaûo traù, tham nhuõng vaø löøa bòp thì khoâng bieát ñeán theá kyû naøo, nhöõng trang lòch söû cuõ meøm veà Vieät Nam môùi laïi ñöôïc ngöôøi chuû vó ñaïi aáy loâi ra ñeå maø hoâ hoaùn leân laø luõ chuoät nhaét Baéc Vieät quaû ñuùng ñoäc taøi, gian aùc, caàn phaûi buùng tay cho gieïp leùp nhö ñoàng chí Saddam cuûa chuùng. Voøng phaùp luaät kieåu quyeàn lôïi naøy khoâng loàng loäng nhö löôùi trôøi cho neân Coäng Saûn Vieät Nam vaø bao nhieâu tröï Maùc Xít ñoäc taøi, gian aùc khaùc treân theá giôùi vaãn cöù soáng nhôûn nhô treân ñaàu treân coå loaøi ngöôøi, khoâng bieát ñeán kieáp naøo caùc nhaø baûo veä nhaân quyeàn vó ñaïi quoác teá môùi buùng tay cho boïn chuùng tieâu tuøng.

Ñaáu tranh ñaõ gaàn 30 naêm, moøn moûi, tuyeät voïng vì nhöõng thui choät cuûa caùc oâng baø laõnh tuï haûi ngoaïi, ngöôøi ta khoâng coøn nghó ñeán söùc maïnh cuûa chính mình maø chæ mong chôø vaøo caùc theá löïc quoác teá ñeå thöïc hieän giaác mô hoài höông xem ra ñang trôû thaønh eøo oït moãi ngaøy. Thaáy khí theá ñang leân nhö dieàu gaëp gioù cuûa cöôøng quoác Hoa Kyø sau khi haï beä Saddam, ngöôøi ta töôûng töôïng Myõ cuõng saép söûa ñöa quaân veà Vieät Nam ñeå haï beä luõ chuoät coáng Coäng Saûn. Vöøa nghe phong phanh oâng Ñaïi söù Hoa Kyø xuaát hieän laø moïi ngöôøi xoân xao nhö theå saép söûa coù ñaûo chaùnh, chænh lyù ôû Vieät Nam ñeán nôi. Ngöôøi ta queân raèng böôùc chaân cuûa chính khaùch Myõ ñi ñeán ñaâu thì phaûi coù quyeàn lôïi ôû nôi ñoù, neáu khoâng kieám phieáu thì kieám gheá, chaúng coù ñaëc bieät gì cho muõi teït da vaøng caû. Vaû laïi, caùc oâng baø chính khaùch Myõ coù tranh ñaáu thì cuõng tranh ñaáu cho quyeàn lôïi toái cao cuûa Hoa Kyø, chöù tranh ñaáu cho quyeàn lôïi toái cao cuûa Vieät Nam laø chuyeän khoù xaûy ra, ngoaïi tröø nhöõng chuyeän nhoû nhaët khoâng ñuïng chaïm gì ñeán quyeàn lôïi cuûa Myõ Quoác. Ngöôøi ta coøn ñi xa hôn, töôûng töôïng raèng Myõ ñang ñöa taøu chieán veà caùc quaàn ñaûo ngoaøi khôi Vieät Nam, saép xeáp laïi con baøi Ñoâng Nam AÙ. Nhöõng nhaø Chuû Tòch Coäng Ñoàng noåi tieáng roän raøng chuaån bò khaên goùi quaû möôùp ñi veà Vieät Nam tham döï baàu cöû töï do. Moïi ngöôøi hình nhö ñaõ queân heát nhöõng baøi hoïc ñaét giaù veà söï choïn löïa giöõa ñoàng minh vaø quyeàn lôïi cuûa My,õ söï thaâm ñoäc, lyø lôïm cuûa Coäng Saûn. Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn Quang vaø Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ôû Vieät Nam vöøa ñöôïc traû töï do thì ôû Houston, Vieät Coäng ñaõ mua troïn 81 caên bieät thöï loaïi sang baèng tieàn tuùi chæ trong gaàn hai ngaøy, gioáng nhö moãi ngöôøi nhaû ra moät mieáng. Caùc ñaïi hoïc Myõ môû roäng cöûa ñoùn nhaän con em caùn boä. Thöông Öôùc Vieät Myõ phaùt trieån nhanh vaø maïnh. Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo ñöôïc thaû loûng chæ ñeå vuoát ve caùc coâng daân Myõ ñang löu taâm ñeán nhaân quyeàn vaø ñeå daäp taét caùc choáng ñoái veà quan heä caøng ngaøy caøng maät thieát giöõa hai nöôùc Myõ - Vieät. Con ñöôøng ñaáu tranh cöù tieán kieåu nhaùt göøng nhö theá, lieäu ñeán bao giôø môùi chaám döùt trong vinh quang? Döïa vaøo Myõ cuõng nguy hieåm gioáng nhö tin vaøo mieäng löôõi cuûa Coäng Saûn vaäy.

Nhöõng keû vaãn coøn troâng chôø vaøo söï thaønh tín cuûa Coäng Saûn laø nhöõng keû neân bò loaïi boû ra khoûi haøng nguõ ñaáu tranh ñeå khoâng ñöa ngöôøi quoác gia vaøo caïm baãy moät laàn nöõa. Ñaáu tranh ñeå hình thaønh tieáng noùi ñoái laäp trong haøng nguõ Coäng Saûn laø chuyeän hoang töôûng. Lyù thuyeát Coäng Saûn laø moät thöù giaùo ñieàu, chæ coù cuoàng tín tuyeät ñoái chöù khoâng coù nghi ngôø, xeùt laïi, bôûi vì chính nhöõng con ngöôøi cuoàng tín môùi taïo neân ñoäc taøi, ñaûng trò laø maïch soáng cuûa Coäng Saûn. Coù ñoäc taøi, coù ñaûng trò môùi giöõ ñöôïc quyeàn löïc ñeå thoáng trò con ngöôøi, môùi baønh tröôùng ñöôïc thieân ñöôøng Coäng Saûn cho luõ caùn boä thuï höôûng treân xöông maùu daân laønh. Quy taéc tam ñaàu cheá vaãn coøn ñoù. Taøi töû ñieän aûnh Ñôn Döông chæ dieãn xuaát theo vai troø ñaõ bò leân aùn phaûn quoác. Baùc Só Phaïm Hoàng Sôn chæ phoå bieán taøi lieäu veà daân chuû treân Internet ñaõ bò keát toäi laøm giaùn ñieäp. Caùc toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn quoác teá chæ trích naëng neà nhöõng haønh ñoäng chaø ñaïp nhaân quyeàn cuûa Coäng Saûn Vieät Nam cuõng chaúng laøm nao nuùng maûy may ñöôïc caùi troø ñoäc taøi taøn aùc coá höõu cuûa boïn ñoà teå trong nöôùc. Nhöõng ngöôøi ñi veà Vieät Nam du hí ca tuïng voâ toäi vaï söï ñoåi môùi, töï do buoân baùn cuûa caùc thaønh phoá lôùn chæ laø nhöõng nôi ñöôïc duøng ñeå moùc tuùi khaùch du lòch. Trong khi ñoù, caûnh baét bôù tö nhaân, ñaøn aùp caùc cô quan toân giaùo ñeå ñeø beïp söï choáng ñoái cuûa ngöôøi daân trong nöôùc vaãn xaûy ra haøng ngaøy khoâng theo moät luaät leä ghi treân giaáy traéng möïc ñen naøo cuûa caùi goïi laø hieán phaùp Coäng Saûn Vieät Nam. Vôùi baûn chaát lyø lôïm coá höõu, chæ trích, pheâ bình, leân aùn ñoái vôùi boïn chuùng chæ laø troø muùa roái cuûa theá giôùi töï do. Giöõ ñòa vò ñoäc toân cuûa Ñaûng môùi laø muïc tieâu toái thöôïng cuûa nhöõng con löøa Coäng Saûn. Tham voïng ñoái laäp vôùi nhöõng keû cuoàng tín Maùc Leâ laø khôø khaïo, chæ coù mang hoïa. Giaûi theå Coäng Saûn môùi laø bieän phaùp höõu hieäu mang laïi daân chuû, töï do, no aám cho ñoàng baøo Vieät Nam.

Gaàn ñaây, moät soá baùo chí haûi ngoaïi ñaõ loan tin taàng lôùp caùn boä cao caáp cuûa caùi goïi laø UÛy Ban veà ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi ñaõ môû nhöõng cuoäc tieáp xuùc tröïc tieáp trong voøng kín ñaùo vôùi ngöôøi Vieät haûi ngoaïi ñeå keâu goïi ñaïi ñoaøn keát daân toäc. Nhöõng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi coù maët trong caùc buoåi tieáp xuùc kín ñaùo loaïi naøy chaéc chaén laø nhöõng ngöôøi Vieät yeâu quyù cuûa Baùc vaø Ñaûng hoaëc ít ra cuõng laø nhöõng ngöôøi Vieät ñang coù daây mô reã maù vôùi nhaø nöôùc, hoaëc laø nhöõng ngöôøi Vieät ñaõ töøng du lòch Vieät Nam moãi naêm vaøi ba laàn ñeå tìm caùch ñeán gaàn vôùi Baùc hôn, chöù ngöôøi Vieät tî naïn thöïc söï thì coù caùc vaøng cuõng khoâng ai daùm ñeán gaàn boïn caùn boä beà ngoaøi thôn thôùt noùi cöôøi, beà trong möu toan gieát ngöôøi khoâng bieát luùc naøo ñoù caû. Nhöõng ngöôøi Vieät tî naïn chaân chính khoâng ai coøn laï luøng gì mieäng löôõi cuûa Coäng Saûn ñeå maø phaûi maát thì giôø ñeán ngoài nghe caùc caùn ngoá thuyeát giaûng, cam keát nhöõng ñieàu chaúng coù caùn ngoá naøo giöõ lôøi. Caùc cuoäc gaëp gôõ kín ñaùo naøy vì vaäy phaûi coi nhö ñoà boû vì toaøn laø gaø nhaø ngoài gaùy vôùi nhau. Naøo laø haûi ngoaïi vaø trong nöôùc, beân naøo cuõng coù noãi ñau nhöng baây giôø laø luùc phaûi ñoaøn keát, phaûi haøn gaén veát thöông chieán tranh, phaûi côûi môû, phaûi tin caäy laãn nhau ñeå xaây döïng Vieät Nam thoáng nhaát, ñoäc laäp, daân chuû vaø giaøu maïnh. Nghe thì keâu nhö phaùo nhöng nghó laïi cho kyõ môùi thaáy toaøn laø laùo khoeùt. Theo caùi nghóa trô treõn cuûa caùn ngoá thì haøn gaén veát thöông chieán tranh coù nghóa laø ngöôøi Vieät haûi ngoaïi phaûi mang tieàn ñoâ veà traùm vaøo nhöõng veát luûng ôû buïng caùc caùn ngoá. Côûi môû laø môû haàu bao gôûi tieàn veà nuoâi ngöôøi giaø, nuoâi con nít moà coâi, nuoâi keû taøn taät ñeå caùc caùn ngoá raûnh rang thaét chaët haàu bao cuûa caùn ngoá . Xaây döïng Vieät Nam giaøu maïnh laø caém ñaàu caém coå laøm töø thieän, xaây chuøa, xaây nhaø thôø, xaây tröôøng hoïc, xaây ñöôøng xaù, coáng raõnh ñeå caùc caùn ngoá nôû maøy, nôû maët vôùi quoác teá laø Vieät Nam Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa ñang tieán nhanh, tieán maïnh, tieán khoâng kòp thôû leân Thieân Ñöôøng Coäng Saûn. Ñaát nöôùc ta thoáng nhaát vì Vieät Kieàu veà thaêm queâ höông kín caû phi tröôøng töø Saigon ñeán Haø Noäi, chaúng coù chuyeán bay naøo eá. Ñaát nöôùc ta ñoäc laäp vì tieàn vieän trôï duø töø nöôùc ngoaøi nhöng cuõng do caùi tuùi cuûa Vieät Kieàu ta, khoâng phaûi töø oâng taây baø ñaàm naøo caû. Ñaát nöôùc ta daân chuû vì moïi quyeân goùp cho ñaát nöôùc ñeàu töï nguyeän, töï hieán ôû nöôùc ngoaøi, chaúng coù ai bò baét buoäc hay haêm doïa baèng suùng oáng nhö ngaøy xöa khi baùc Hoà coøn soáng vaø khi caùc caùn ngoá coøn troán chui troán nhuûi trong röøng, caùc caùn ngoá ñaõ chaët ñaàu laøm göông tröôùc khi baét daân tình nguyeâän moùc haàu bao nuoâi Baùc vaø Ñaûng. Troø ñaïi ñoaøn keát daân toäc lôïi loäc vaø quyeán ruõ nhö vaäy, traùch gì caùc caùn ngoá khoâng haï mình ve vuoát ñuû ñieàu ñaùm daân haûi ngoaïi laø nhöõng keû chaïy theo Myõ Nguïy maø caùc caùn ngoá ñaõ nhuïc maï khoâng tieác lôøi ngaøy xöa.

Luaän ñieäu xaûo traù cuûa Coäng Saûn giôø ñaây chæ löøa ñöôïc nhöõng keû tham danh, haùo lôïi. Ñaèng sau tuùi maät ñang ñöôïc ñöa ra ñeå nhöû coäng ñoàng haûi ngoaïi vaãn laø dao buùa, löôõi lieàm coá höõu. Ngöôøi coù lieâm sæ khoâng theå quay löng xoùa boû nhöõng toäi aùc ñaõ chaát choàng thaønh soâng, thaønh nuùi cuûa boïn chuùng ñoái vôùi gia ñình, cha meï, anh em, ñoàng baøo ñeå maø hoøa giaûi vôùi laïi hoøa hôïp. Ñuùng nhö caùc oâng ñaáu tranh haïng naëng côõ Maët Traän ñaõ noùi, duø ôû ñaâu thì cuõng laø ngöôøi Vieät nhöng tích cöïc ñoùng goùp xaây döïng tình ñoaøn keát daân toäc nhö laø nieàm haõnh dieän, khoâng caàn chôø ñôïi keâu goïi thì khoâng ñôn giaûn nhö caùc oâng töôûng. Ñaõ coù bao nhieâu con moøng bò baét sau khi bò loät saïch caû voán laãn lôøi khi veà Vieät Nam laøm aên phaùt ñaït vaø ñaõ coù bao nhieâu chuyeân gia trôû veà phuïc vuï ñaát nöôùc ñeå roài bò nghi ngôø, bò coâ laäp, bò baïc ñaõi ñeán phaûi tìm ñöôøng thoaùt thaân? Caùc oâng naèm vuøng am hieåu caùc caùn ngoá hôn laïi cho raèng caùc oâng baø Quoác Gia vaø Coäng Saûn ñeàu cöïc ñoan neân khoù loøng ñoaøn keát, phaûi trung dung, khoâng ai sôï ai caû, bôùt nghi ngôø ñi moät chuùt ñeå maø ñoaøn keát cho deã. Caùc oâng noùi cuõng ñuùng. Naèm vuøng thì laøm gì coù cöïc ñoan, luùc naøo cuõng trung dung môùi thoaùt löôùi tình baùo chöù. Daân khoâng naèm vuøng thì laïi khaùc, trung dung ñeå baét tay vôùi Coäng Saûn laø töï ñaøo hoá choân mình. Coäng Saûn ñöôïc huaán luyeän ñeå cöïc ñoan gian xaûo dó nhieân khoâng tin ai vaø khoâng theå trung dung vôùi ai. Baét tay Coäng Saûn laø ñaàu haøng voâ ñieàu kieän vaø ñaéc toäi vôùi lòch söû, laø tieáp tay boïn chuùng ñöa daân toäc ñi vaøo noâ leä laàm than, nhaát laø nhöõng ngöôøi ñaõ töøng chieán ñaáu choáng laïi Coäng Saûn, ñaõ töøng laø naïn nhaân cuûa cheá ñoä Coäng Saûn vaø ñaõ töøng vöôït thoaùt Thieân Ñöôøng Coäng Saûn baèng moïi giaù.

Coäng Saûn Vieät Nam seõ soáng giai nhö gieû raùch vì haûi ngoaïi vaãn coøn nhöõng keû trung dung vaø nhöõng keû saün saøng ñaïi ñoaøn keát daân toäc. Coäng Saûn Vieät Nam seõ soáng giai nhö gieû raùch vì haûi ngoaïi nheï daï chính laø nguoàn taøi trôï voâ bieân, vaãn ñoå veà haøng tyû baïc moãi naêm ñeå laøm giaøu cho cheá ñoä. Coäng Saûn Vieät Nam seõ soáng giai nhö gieû raùch vì haûi ngoaïi khoâng thieáu nhöõng keû xu thôøi, coá tình khoâng nhôù lòch söû gian aùc cuûa Coäng Saûn Vieät Nam, luùc naøo cuõng chöïc chôø ñeå hoøa giaûi, hoøa hôïp. Coäng Saûn Vieät Nam seõ soáng giai nhö gieû raùch vì haûi ngoaïi ñang thaû loûng cho luõ ngöôøi tham lôïi, haùm danh cam taâm laøm tay sai cho Coäng Saûn ñeå luõng ñoaïn coäng ñoàng, ru nguû vaø loâi keùo daân chuùng ñeán gaàn Coäng Saûn baèng nhöõng con baøi töø thieän thöông taâm. Neáu ngöôøi Vieät haûi ngoaïi khoâng quyeát taâm tranh ñaáu ñeå giaûi theå baïo quyeàn, deã daøng bò ñöôøng maät cuûa Coäng Saûn vaø tay sai khuyeán duï thì Coäng Saûn Vieät Nam seõ soáng giai nhö gieû raùch.

An Xuyeân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002