Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

 

Trang
              ĐỐ ĐỂ HỌC

- Haûi Baèng.HDB

Raát hoan ngheânh söï tham gia cuûa ñoäc giaû vaøo trang naøy cho theâm phong phuù.

Chòu naêng ñoäng naõo

Choáng laõo hoùa nhieàu

Khoâng chieàu thaày thuoác

Thaät laø tuyeät chieâu.

Vieät Söû

Baø naøo queâ ôû Chaâu Phong

Ñuoåi quaân Toâ Ñònh, thay choàng khôûi binh?

Baø naøo khôûi nghóa choáng Ngoâ

Quyeát taâm daønh laïi cô ñoà Chaâu Giao.

Ñoá Chöõ

Hoï nhaø "T": Choïn löïa caùc töø "toâi tôûm, toái, toäi, toài, tôûm, tu" thích hôïp nhaát vôùi yù cuûa caùc caâu:

Yeâu nhöõng ñieàu khoâng ñaùng yeâu laø toái

Giaän nhöõng ñieàu khoâng ñaùng giaän laø ...

Cheâ nhöõng ñieàu khoâng ñaùng cheâ laø ...

Töï khen mình nhöõng ñieàu khoâng ñaùng khen laø ...

Boán ñieàu treân phaûi söûa goïi laø ...

Hoï nhaø "H": Choïn caùc töø "hay, haøo, haän, haøi, haõi, heøn, hieàn, hieåu, hieáu, hoøa, hung, huøng, höôûng.

Khoâng chòu tìm ñoïc thì chaúng theå hay

Khoâng chòu nghe baày thì chaúng theå . . .

Khoâng chòu noùi ra thì chaúng theå . . .

Khoâng chòu bieåu kính thì chaúng theå. . .

Khoâng chòu dieäu tu thì chaúng theå . . .

Khoâng chòu phieàn nhôø thì chaúng theå . . .

Khoâng chòu chen laøm thì chaúng theå . . .

Khoâng nuoâi chí lôùn thì chaúng theå . . .

Khoâng baïo hy sinh thì chaúng theå . . .

Khoâng bieát bao dung thì seõ gaëp . . .

Khoâng thuø, ñuïng oaùn thì chaúng theå. . .

Khoâng doái, gian, laän, thì chaúng theå . . .

Ung dung, töï taïi, taâm seõ hoøa . . .

Caâu ñoá daân gian

Khoâng sôn maø ñoû? Khoâng goõ maø keâu? Khoâng keàu maø rung?

Ñeâm thì meï meû, con con

Saùng ra bieán heát chaúng coøn moät ai

Chæ coøn oâng laõo vaõng lai

Nhaên nhaên nhoù nhoù, chaúng ai theøm nhìn. ?

Tuïc Ngöõ & Tö Töôûng

Chim coù toå, ngöôøi coù toâng (birds have nests; men have ancesters.)

AÊn quaû nhôù keû troàng caây (when you eat a fruit, think of the man who planted the tree).

Children have more need of models than of critics (Joseph Joubert0 = Treû con caàn nhöõng vieäc laøm göông hôn laø nhöõng chæ trích.

Chuyeän Baù Laùp & Töû Nònh

Baù Laùp ñaøn, chæ coù Töû Nònhôï nghe vaø khen hay. Khi nghe tin Töû Nònh maát, Baù Laùp beøn ñaäp boû caây ñaøn toû loøng tieác thöông tri kyû. Sau coù ngöôøi gaëp Baù Laùp keå raèng: tröôùc khi laâm chung, Töû Nònh cho bieát khoâng coù gì aân haän trong ñôøi; duy chæ coù moät ñieàu möøng laø töø nay khoâng coøn phaûi nghe tieáng ñaøn cuûa Baù Laùp nöõa. Baù Laùp nghe vaäy, baät tieáng than "OÂi! Sao Töû Nònh chaúng cheát sôùm hôn cho thieân haï nhôø!"

Trau Doài Ñaëc Ngöõ Anh Vaên

To put on: Mang,maëc quaàn aùo, ñoäi noùn

He put on an air of arrogance (noù mang veû ngaïo maïn).She put on her hat and coat and went out (coâ ta ñoäi noù vaø maëc aùo khoaùc roài ra ngoaøi).

To put off: dôøi, hoaõn laïi, taét ñeøn, boû, rôøi khoûi

Put off the lamp! Taét ñeøn ñi). They have put off their wedding (Hoï dôøi ñaùm cöôùi laïi). Please put off your doubts (Xin haõy boû nhöõng nghi ngôø ñi). They put off the port (Hoï rôøi beán).Trang ÑOÁ ÑEÅ HOÏC

- Haûi Baèng.HDB

Raát hoan ngheânh söï tham gia cuûa ñoäc giaû vaøo trang naøy cho phong phuù theâm

*Chòu naêng ñoäng naõo

Choáng laõo hoùa nhieàu

Khoâng chieàu thaày thuoác

Thaät laø tuyeät chieâu.

Vieät Söû

Vua naøo?

Töø Chuøa Linh Baûo xuaát ra

Ñuoåi Löông, xöng Ñeá, nöôùc laø Vaïn Xuaân?

Vua naøo?

Daân toân laø Daï Traïch Vöông

Long Bieân laáy laïi, quaân Löông ñaàu haøng.

Ñònh Nghóa Chöõ

Choïn löïa "cheâ taøo lao; cheâ tuøm lum; vaø cheâ taàm baäy" cho thích hôïp nhaát vôùi caùc caâu sau:

Cöù cheâ ngöôøi khaùc laøm maø mình thì khoâng chòu laøm, laø cheâ ____________.

Cöù cheâ ngöôøi khaùc laøm maø mình khoâng bieát caùch laøm laø cheâ ____________.

Cheâ ngöôøi khaùc laøm maø khoâng hieåu vieäc ngöôøi ta laøm laø cheâ _________.

Caû ba taät cheâ ñoù, Khoång Vaù ñôøi nay cho laø trieäu chöùng beänh ña-si, neân sôùm söûa tri.

Chuyeän Vui Cöôøi

Choàng thaáy vôï haøng ngaøy noùi quaù nhieàu, beøn naït noä naëng lôøi. Töø ñoù vôï caâm khoâng chòu noùi. Choàng ñaâm ñôn kieän xin ly dò vì vôï caâm khoâng noùi. Toøa hoûi ngöôøi choàng:

- Sao baáy laâu vôï noùi nhieàu maø khoâng xin ly dò? Baây giôø vôï chaúng noùi laïi xin ly dò?

- Thöa quí Toøa. Baáy laâu vôï noùi nhieàu maø khoâng xin ly dò vì coøn bieát vôï muoán laøm gì. Nay vôï laëng thinh khoâng noùi neân thaâm taâm caûm thaáy khoâng an oån vì khoâng bieát vôï seõ möu tính gì, neân xin ly dò.

Toøa hoûi ngöôøi vôï:

- Ñöông söï coù yù kieán gì?

- Neáu noùi nhieàu maø khoâng xin ly dò thì töø nay seõ noùi gaáp hai.

Toøa hoûi yù kieán ngöôøi choàng. Ñöông söï noùi:

- Coù noùi thì coù theå hoøa. Thaø nghe noùi gaáp hai coøn hôn laøm nhö tai ñieác. Khoù chòu laém.

Toøa phaùn:

- Nay toøa xeáp vuï naøy laïi. Nhöng toøa truyeàn hai beân ñöông söï phaûi veà ñoïc kyõ nhöõng caâu noùi naøy:

Noùi nhöõng lôøi khoâng ñaùng noùi laø thieáu hoïc.

Khoâng noùi nhöõng lôøi ñaùng noùi laø baát trí.

Nghe nhöõng lôøi khoâng ñaùng nghe laø phí thôøi giôø.

Khoâng nghe nhöõng lôøi ñaùng nghe laø laø phí cuoäc ñôøi.

Nghe maø khoâng öùng duïng laø nghe uoång.

Ñöôïc nghe nhöõng lôøi ñaùng nghe laø vaïn phuùc.

Ngaïn Ngöõ

AÅn aùc, döông thieän laø böïc thaùnh.

Thích thieän, gheùt aùc, laø böïc hieàn.

Taùch baïch thieän aùc quaù ñaùng laø haïng ngöôøi thöôøng.

Ñieân ñieân, ñaûo ñaûo, ñeå söôùng mieäng gieøm pha, laø haïng tieåu nhaân hieåm aùc.

Caâu Ñoá Daân Gian

Ngaû löng cho theá gian nhôø

Vöøa eâm, vöøa maùt, laïi ngôø baát trung?

Queâ em voán ôû ñaâu ñaâu

Ñeán ngaøy, ñeán thaùng buïng baàu lôùn ra

Quaù ngaøy hai baåy, thaùng ta

Buïng em toùp laïi hoùa ra hai söøng.

Trau Doài Ñaëc Ngöõ Anh Vaên

To get on / off: leân / xuoáng xe buyùt, xe löûa:

We got on the train in New York, but he got in the cab. (Chuùng toâi leân xe löûa taïi New York, nhöng anh ta leân taéc xi).

We usually get off the subway at Hamilton Station (Chuùng toâi thöôøng xuoáng xe ñieän ngaàm taïi Ga Hamilton).

 

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002