Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

 

     Gần 38 Năm Mất Tích

 Anh Linh Chieán Só Thuoäc Phi Ñoaøn Long Maõ 219
Ñaõ An Nghæ Taïi Nghóa Trang Quoác Gia Hoa Kyø


(Arlington Cemetery, VA) - Moïi ngöôøi laëng im theo doõi töøng cöû ñoäng cuûa Anh Haï Só Quan trong ban nghi leã, treân tay mang laù côø Vieät Nam Coäng Hoøa, tieán ñeán thaân nhaân phi haønh ñoaøn 219 treân chieác tröïc thaêng H34, bò rôi vaøo ngaøy 18 thaùng 10 naêm 1965. Ñaùnh daáu laàn thöù tö Quoác Taùng haøi coát chieán binh Hoa Kyø vaø Vieät Nam Coäng Hoøa (Standard Honors Funeral for Vietnam Group Burial) ñaõ ñöôïc troïng theå toå chöùc taïi nghóa trang Quoác Gia Arlington vaøo ngaøy 25 thaùng 6 vöøa qua vôùi söï tham döï ñoâng ñaûo cuûa caùc cöïu quaân nhaân QLVNCH, Hoa Kyø vaø nhaân só vuøng Hoa Thònh Ðoán.

Photo editor's note: An American flag will be presented to the next of kin of Thorne and three South Viet Nam flags will be presented to the next of kin for Nguyen, Phan and Bui. (AÛnh VTN)

Ñöôïc bieát vaøo ngaøy 18 thaùng 10 naêm 1965, treân chuyeán bay ñònh meänh caát caùnh töø Khaâm Ñöùc ñöa Thieáu Taù Larry Thorne "nhaûy" vaøo loøng ñaát ñòch, phi haønh ñoaøn goàm coù hai phi coâng laø Trung Uyù Phan Theá Long, Trung Uyù Nguyeãn Baûo Tuøng vaø moät xaï thuû laø Thöôïng Só Buøi Vaên Laønh, ñaõ bò rôùt vì maây muø, (As many of you are aware Larry was lost in the clouds on 18 Oct.'65 on a CH-34 "KINGBEE" helicopter from the 219th Vietnamese Air Force Squadron - trích töø taøi lieäu www.pownetwork.org/bios/t/t375.htm) caùch thaønh phoá Ñaø Naüng 25 daäm veà höôùng Taây Nam (toïa ñoä 152558N 1074744E, YC895105).

Ngay sau ñoù lieân tieáp coù nhieàu cuoäc doï thaùm ñeå truy tìm caùc di haøi cuûa caùc chieán só treân chuyeán bay naøy nhöng khoâng coù keát quaû. Chæ duy coù caùc di tích nhö suùng caù nhaân Swedish "K" SMG (Thuî Ñieån cheá taïo) cuûa oâng Thorne laø ñöôïc tìm thaáy gaàn ñòa ñieãm caùc haøi coát ñöôïc thaáy sau naøy. Vaøo naêm 1999 nhôø caùc toaùn tìm kieám MIA ñaõ giuùp vieäc truy danh nhöõng anh huøng taïi phoøng lab ôû Hawaii. Tröôøng hôïp Thöôïng Só Buøi Vaên Laønh khoâng coù thöû nghieäm DNA vì nhôø tìm ñöôïc taám theû baøi. Cho ñeán hoâm nay Hoa Kyø khoâng heà coù moät lieân laïc naøo vôùi gia ñình hay ngöôøi thaân cuûa Anh Laønh.(left) Major Larry Thorne

Döïa theo caâu traû lôøi cuûa OÂng Ñoaøn Höõu Ñònh, Lieân Hoäi Cöïu Chieán Só VNCH traû lôøi trong cuoäc phoûng vaán vôùi Vietnamese American TV (VATV), vaøo naêm 1938, OÂng Larry ñöôïc danh taëng laø Chieán Só Choáng Coäng. OÂng ñaõ töøng chieán ñaáu töø nhöõng ngaøy ôû Phaàn Lan trong Ñeä Nhò Theá Chieán. OÂng töøng tham gia löïc löôïng SS cuûa Ñöùc choáng CS Nga. Sau khi Ñeä II Theá Chieán chaám döùt, OÂng Thorne di taûn sang Hoa Kyø vaø gia nhaäp quaân ñoäi vaøo ngaøy 28 thaùng 1 naêm 1954. Vaøo cuoái naêm 1954, OÂng ñöôïc tuyeån vaøo Löïc Löôïng Bieät Caùch Duø ñoäi noùn xanh (Green Beret) vaø ñöôïc thuï huaán taïi Fort Bragg North Carolina. Sau ñoù nhaûy toaùn phuïc vuï taïi Taây Ñöùc vaø Iran. Cuoái cuøng Thieáu Taù Larry Thorne ñeán Vieät Nam vaøo thaùng 11 naêm 1963 vaø vónh vieãn ôû laïi nôi aáy vaøo ngaøy 18 thaùng 10 naêm 1965.

Neáu noùi veà söï hy sinh cuûa caùc bieät kích Hoa Kyø thì phaûi noùi ñeán söï can tröôøng vaø loøng duõng caûm cuûa caùc Anh Huøng thuoäc phi ñoaøn 219 Khoâng Quaân Vieät Nam. Ñaëc bieät xin ghi nhaän nôi ñaây nhöõng anh huøng nhö Buøi Vaên Laønh, Phan Theá Long vaø Nguyeãn Baûo Tuøng. Theo taøi lieäu Ñoã Vaên Hieáu, ñaàu naêm 1964, KQ coù 3 tröïc thaêng H-34 bieät phaùi laøm vieäc vôùi Löïc Löôïng Ñaëc Bieät Delta ôû Nha Trang. Nhieäm vuï cuûa bieät ñoäi naøy laø thaû caùc toaùn thaùm saùt doïc theo bieân giôùi Vieät Mieân hoaëc vaøo caùc maät khu cuûa Vieät coäng. Ñeán giöõa naêm 64 moät bieät ñoäi khaùc cuõng goàm 3 chieác tröïc thaêng H-34 bieät phaùi laøm vieäc vôùi caùc chieán ñoaøn Xung kích, thuoäc Sôû Lieân Laïc/TTM, vaø nhieäm vuï cuûa bieät ñoäi naøy laø thaû caùc toaùn thaùm saùt Loâi Hoå veà phía beân kia bieân giôùi Mieân Laøo ñeå kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng cuûa ñòch quaân. Ñaàu naêm 1966 hai bieät ñoäi naøy xaùt nhaäp laïi ñeå thaønh laäp Phi Ñoaøn 219, ñoàn truù trong noäi vi phi tröôøng Ñaø Naüng. Phi Ñoaøn naøy tröïc thuoäc Bieät Ñoaøn 83 ôû TSN cho ñeán khi Bieät Ñoaøn giaûi taùn vaøo naêm 1969 thì tröïc thuoäc KÑ 41 CT. Boä chæ huy ñaàu tieân cuûa Phi Ñoaøn 219 goàm: Ñaïi uùy Hoà baûo Ñònh, Ñaïi uùy Traàn vaên Luaân, Ñaïi uùy Nguyeãn vaên Nghóa, Ñaïi uùy Nguyeãn phi Huøng, Trung uùy Nguyeãn höõu Loäc, Trung uùy Ñoã vaên Hieáu. Sau khi thaønh laäp Phi Ñoaøn 219 vaãn giöõ nhieäm vuï thaû caùc toaùn thaùm saùt Loâi Hoå beân kia bieân giôùi Mieân Laøo trong laõnh thoå quaân khu I vaø II.Treân trang nhaø www.specialoperations.com, hoï ñaõ danh taëng nhöõng anh huøng Khoâng Quaân Vieät Nam nhö sau: "219th Helicopter Squadron, Vietnamese Air Force (VNAF) - This page is dedicated to the brave, exceptional young Vietnamese Pilots, Copilots, Crew Chiefs, Gunners of the 219th by the men of SOG. We owe you a deep sense of gratitude, appreciation, and thanks, which these words can never fully express. We each hold you dear in a special place in our hearts. You are not forgotten!" Trong trang naøy ñaõ nhaéc ñeán Töôùng Nguyeãn Cao Kyø laø moät trong nhöõng só quan khoâng quaân öu tuù cuûa QÑVNCH. Thôøi baáy giôø oâng môùi 31 tuoåi maø ñaõ naém vai troø laõnh ñaïo quan troïng vaø hôn theá Töôùng Kyø "Willing to fly anything and everything, anywhere!".Theo trang web KQVN, nguoàn goác 219 laø Bieät Ñoaøn 83 "Thaàn Phong" do Thieáu Töôùng Nguyeãn Cao Kyø thaønh laäp, 83rd SOG (Special Operation Group). Nhieäm vuï chính cuûa Bieät Ñoaøn laø thi haønh caùc phi vuï ñoå bieät kích ra Baéc, Haï Laøo vaø moät soá phi vuï "caûm töû" khaùc. Coù leõ vì tính caùch "ñi deã veà khoù" aáy, bieät ñoaøn ñaõ laáy danh hieäu Thaàn Phong (töùc Thaàn Phong Caûm Töõ, gioáng nhö caùc phi coâng Kamikaze cuûa Nhaät trong theá chieán thöù hai).

Sau khi Thieáu Töôùng Kyø tham chính, Bieät Ñoaøn 83 Thaàn Phong ñöông nhieân trôû thaønh moät löïc löôïng trung kieân, moät haäu thuaån cuûa oâng. Chính vì theá, sau khi leân laøm Toång Thoáng, Trung töôùng Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ ra lònh giaûi taùn Bieät Ñoaøn naøy vaøo naêm 1968. Phi cô vaø nhaân söï ñöôïc phaân phoái ñi caùc ñôn vò khaùc, hoaëc thaønh laäp ñôn vò môùi. Rieâng caùc phi coâng tröïc thaêng thì trôû thaønh löïc löôïng noàng coát cuûa moät ñôn vò taân laäp: Phi Ñoaøn 219, nhieäm vuï khoâng thay ñoåi: ñoå bieät kích. Nhaûy xuoáng loøng ñaát ñòch

Phi ñoaøn 219 ñoàn truù taïi caên cöù KQ Ñaønaüng (KÑ41CT) nhöng nhaân vieân thì ôû taïi bieät thöï soá 8, ñöôøng Nguyeãn Thò Giang ngoaøi thaønh phoá. Sôû dó coù chuyeän ñoù laø vì phi ñoaøn chæ tröïc thuoäc KÑ41 veà quaân soá (haønh chaùnh, taøi chaùnh) maø thoâi. Coøn veà hoaït ñoäng, phi ñoaøn ñöôïc ñieàu ñoäng bôûi Boä Chæ Huy Löïc Löôïng Ñaëc Bieät Hoa Kyø.

Ñòa baøn hoaït ñoäng chính yeáu laø töø nhöõng ñieåm xuaát phaùt ôû Khe Sanh, Kontum (B15) vaø Non Nöôùc (Ñaø Naüng) haønh quaân töø vó tuyeán 17 doïc theo ñöôøng moøn Hoà-chí-Minh vaøo laõnh thoå nam VieätNam, A Sao, A Löôùi, Dakto, Taân Caûnh, Ngaû Ba Tam Bieân vaø sau naày keùo daøi xuoáng tôùi Ban-Meâ-Thuoät, Quaûn Lôïi, Long Thaønh

.Caùc phi cô H-34 Choctaw cuûa phi ñoaøn ñöôïc sôn nguïy trang maøu raèn ri, maøu cuûa löïc löôïng ñaëc bieät vaø khoâng mang baát cöù phuø hieäu naøo, tröø haøng soá nhoû ôû ñuoâi phi cô ñeå nhaän daïng maø thoâi. Nhieäm vuï cuûa phi ñoaøn laø thaû caùc toaùn bieät kích ñeå kieåm soaùt, khaùm phaù vaø theo doõi moïi vaän chuyeån cuûa ñòch vaøo laõnh thoå cuûa VNCH. Khi haønh quaân, phi ñoaøn laáy danh hieäu laø "King Bee" ñeå tieän vieäc phoái hôïp vôùi phía Hoa Kyø, vì theá ñoái vôùi caùc chieán só bieät kích (Loâi Hoå), danh hieäu "King Bee" ñaõ trôû thaønh quen thuoäc vaø luoân luoân gaén boù vôùi hoï. Nhöõng toaùn bieät kích, moãi laàn coâng taùc, quaân soá khoâng quaù 7 ngöôøi vaø ñöôïc nguïy trang baèng quaân phuïc vaø vuõ khí cuûa ñòch (suùng AK 47). Thôøi gian coâng taùc cuûa moãi toaùn khoâng quaù 7 ngaøy.

Thôøi gian sau, Myõ ruùt quaân, taát caû caùc phi vuï cuûa phi ñoaøn 219 ñeàu ñöôïc ñaët döôùi quyeàn cuûa Nha Kyû Thuaät do Ñaïi Taù Ñoaøn Vaên Nu laøm Giaùm ñoác vaø Ñaïi Taù Dö Quoác Löông laøm Chaùnh Sôû Khoâng Yeãm. Phi ñoaøn laøm vieäc saùt caùnh vôùi Sôû Lieân Laïc cuûa Nha Kyû Thuaät, maø sau goïi laø traïi Nguyeãn Cao Vyõ (laáy teân coá Thieáu Taù Nguyeãn Cao Vyõ töû naïn ôû

Khe Sanh).

Töôûng cuûng neân nhaéc laïi caùc vò anh huøng noåi tieáng cuûa 219, coá Thieáu Taù Vuõ Ðöùc Thaéng bieät danh "Alain Delon".Thieáu Taù Nguyeãn Quyù An, hieän ñang sinh soáng taïi San Jose, moät phi ñoäi tröôûng anh huøng gia nhaäp 219 töø nhöõng ngaøy ñaàu. Trong phi ñoaøn 219, Thieáu Taù An laø ngöôøi noåi tieáng veà taøi ñieàu khieån chieác H-34 cuøng vôùi Thieáu Taù Nghóa "con" (bò maát chieác UH-1 taïi Ñaø Laït) coá Thieáu Taù Huøng, coá Thieáu Taù Hieäp "coà", v.v...

Theo taøi lieäu Nghóa Trang Arlington, vaøo thaùng 3 naêm 1990, ñaõ coù hai chieán só Khoâng Quaân VNCH (khoâng ñònh ñöôïc danh taùnh) ñaõ ñöôïc an taùng chung vôùi Staff Sgt. Richard Fitts taïi sec. 34 # 4524. Caùc Anh Huøng KQVN Voâ Danh naøy maát tích ôû Laøo vaøo naêm 1968. Vaøo dòp leã Memorial naêm 2000, hai chieán só khoâng quaân khaù c ñaõ ñöôïc an taùng taïi Arling c uø ng vôùi Col. George William Jensen, Capt. Marshall Landis Tapp, Col. Lavern George Reilly, Maj. George Winton Thompson, CMSgt. James Arthur Preston CMSgt. James Ellis Williams, CMSgt. William Louis Madison, SMSgt. Kenneth Dewey McKenney. Ghi nhaän "Although the identities of the two South Vietnamese crew members remain uncertain, their presence aboard Spooky 10 will be proudly acknowledged and their loyalty and military service will be given equal honor for the price that they have paid in the name of Freedom." Vaøo ngaøy 8 thaùng 11 naêm 2002, taïi nghóa trang Arlington, Thieáu Taù Boä Binh Vuõ Vaønh Phaùo ñaõ ñöôïc an taùng phaàn haøi coát coøn laïi vôùi Major David Padgett, Captain Ronald Briggs, Sergeant 1st Class Robert O'Hara, Lieutenant Colonel Donald Parsons, Chief Warrant Officer Charles Stanley, Sergeant 1st Class Eugene Christiansen.

Theo taøi lieäu cuûa Traàn Ngoïc Toaøn, Nguyeãn Baûo Tuøng cuøng gia ñình tò naïn Coäng Saûn di cö vaøo Nam naêm 1954. Sau khi ñoå Tuù Taøi anh tình nguyeän gia nhaäp vaøo tröôøng Voõ Bò Ðaø Laït. Taïi Voõ Bò Ðaø Laït anh Tuøng luoân ñaûm nhaän caùc vai troø xöôùng ngoân trong caùc sinh hoaït vaên ngheä vaø chöông trình phaùt thanh haøng tuaàn cuûa Tröôøng Voõ Bò . Gioïng noùi aám aùp , roõ raøng cuûa anh trong nhöõng baøi teá vaên ôû nhöõng buoåi chieâu hoàn töû só nhö coøn vaêng vaúng beân tai nhöõng cöïu só quan hieän dieän luùc aáy. Vì nhu caàu só quan ngoaøi chieán tröôøng, khoaù 16 Voõ Bò ñöôïc cho toát nghieäp sôùm moät naêm. Cuøng vôùi 27 taân só quan vöøa môùi ra tröôøng, Baûo Tuøng ñaõ tình nguyeän phuïc vuï trong quaân chuûng Khoâng Quaân. Sau thôøi gian du hoïc laùy tröïc thaêng beân Myõ trôû veà, Baûo Tuøng baét ñaàu söï nghieäp bay boång treân khaép boán vuøng chieán thuaät. Do nhu caàu haønh quaân, Löïc Löôïng Ðaëc Bieät Hoa Kyø ñaõ xin Khoâng Quaân VNCH taêng phaùi tröïc thaêng ñeå chôû ñoå quaân trong caùc coâng taùc bí maät , theo doõi, thu löôïm tin töùc hoaït ñoäng cuûa Coäng Saûn doïc theo ñöôøng moøn Hoà Chí Minh, bieân giôùi Vieät Laøo. Vôï con cuûa Baûo Tuøng ñaõ ñeán ñònh cö ôû phuï caän Chicago naêm 75, Meï vaø chò em cuûa Baûo Tuøng ñaõ ñònh cö ôû Orange County naêm 79. Nhôø coù nhöõng ngöôøi thaân ñang ôû Myõ neân vieäc xaùc nhaän DNA cuûa Baûo Tuøng coù theå thöïc hieän ñöôïc deã daøng.
Rieâng Trung Uyù Phan Theá Long, OÂng coù saùu ngöôøi con. Sau khi ñöôïc tin OÂng maát tích baø Long ôû vaäy nuoâi con. Baø hy voïng roài coù moät ngaøy seõ gaëp laïi choàng. Söï chôø ñôïi keùo daøi cho ñeán thaùng 5 naêm 1984 thì baø Long töø traàn. Theo Anh Phan Theá Duõng cai trai cuûa Trung Uyù Long, taâm söï taïi buoåi thaêm vieáng haøi coát ôû nhaø quaøng Murphy Arlington vaøo ngaøy 24/6/2003, "Luùc baáy giôø toâi chöa troøn 4 tuoåi, nhöng tieáng heùt thaát thanh cuûa meï toâi khi nhaän ñöôïc tin ñau buoàn veà cha toâi, ñaõ voïng maõi trong toâi. Vaø toâi ñaõ tröôûng thaønh theo tieáng keâu tuyeät voïng ñoù cho ñeán ngaøy hoâm nay". Anh tieáp, "Buoåi leã an taùng haøi coát cuûa boá toâi taïi Arlington seõ laøm xoa dòu phaàn naøo noåi ñau khoå cuûa meï toâi. Toâi töø nay seõ an taâm vì bieát ñöôïc nôi thieân ñöôøng aáy boá toâi ñaõ lo chu toaøn cho meï toâi. Xin ñöôïc caùm ôn ngöôøi baïn ñoàng minh Hoa Kyø trong nhöõng giaây phuùt khoù queân nhaát cuûa cuoäc ñôøi toâi.". Thaân nhaân vaø quyù chieán höõu taïi nghóa trang Arlington 25/6/2003 (AÛnh VTN)

Taïi nghi leã hoâm 25 thaùng 6 vöøa qua, hai laù côø VNCH ñaõ ñöôïc trao cho thaân nhaân cuûa gia ñình Trung Uyù Phan Theá Long vaø Trung Uyù Nguyeãn Baûo Tuøng. Rieâng laù côø thöù ba daønh cho Sgt Buøi Vaên Laønh ñaõ ñöôïc mang veà Fort Myer Casualty Affairs Office, theo email cuûa OÂng Tom Peske, Public Communications Team, U.S. Army Military District of Washington sau khi ñöôïc hoûi veà thaân nhaân cuûa Anh Laønh. Vieäc trao taëng Côø Vieät Nam Coäng Hoaø raát quan troïng trong nghi thöùc Quoác Taùng vaø ñöôïc chuù thích raát töôøng taän trong baûn "Press release: Photo editor's note: An American flag will be presented to the next of kin of Thorne and three South Viet Nam flags will be presented to the next of kin for Nguyen, Phan and Bui.".
Voõ Thaønh Nhaân - VANN

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002