Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

Naáu aên ngon cho chaøng

Coâ giaùo Ngoïc ghi laïi.

Ngoïc öøa roài coù xuoáng downtown , vaø ñeán moät tieäm aên buùn Thang aên khaù ngon . Nhöng buùn thì laøm quaù cöùng vaø khoâng meàm , vì hoï luoäc buùn nhieàu vaø ñeå khoâ , khi khaùch goïi thì hoï cho buùn vaøo toâ nöôùc leøo , neân nöôùc thì ngon maø buùn thì khoâng ngon . Vaäy Ngoïc , hoâm nay cuøng caùc baïn laøm moät toâ buùn mieàn Baéc nghen ..

Nhöng tröôùc heát Ngoïc môøi baïn ñoïc vaøi caâu môõ haøng hay chaùo khaùch cuõa nhaø vaên mieàn Baéc khi noùi ñeán moùn ngon Haø Noäi ...mieàn Nam mình laøm ñöôïc maø ...

Caùc moùn quaø buùn quaû laø nhieàu: Buùn oác, buùn rieâu cua, buùn bung, buùn chaû, vaø buùn thang.. . moãi thöù moãi ngon, moãi thöù moãi vò.

Ai troâng thaáy baùt buùn thang ñôm saün baày treân chieác choõng tre thaáp luøn giöa chôï Ðoàng Xuaân xöa maø chaúng muoán ngaém nhìn, muoán ñöôïc aên cho duø khoâng ñoùi...Coâ haøng buùn thang ngaøy aáy quaàn aùo saïch seõ, chau chuoát goïn gaøng, duyeân daùng. Coù khaùch ngoài aên, coâ mæm cöôøi, nheï nhaøng caàm chieác baùt nhuùng vaøo noài nöôùc soâi, roài lau khoâ baèng chieác khaên maët boâng traéng luùc naøo cuõng nhö môùi. Coâ xeáp ít rau raêm muøi taàu xuoáng ñaùy baùt, baøy buùn leân treân, buùn ñôm gaàn saùt tôùi mieäng roài töø töø coâ xeáp caùc thöù nguyeân lieäu thöïc phaåm khaùc leân neàn maët buùn traéng. Goùc ñaàu tieân laø tröùng traùng moûng tang thaùi chæ, goùc beân laø löôøn gaø xeù phay, goùc thöù ba laø gioø luïa thaùi sôïi, goùc cuoái cuøng daønh raéc toâm boâng. ôû chính giöõa laø loøng ñoû tröùng maën, xung quanh laùc ñaùc maáy laùt laïp xöôøn ñoû vieàn mieäng baùt. Taát caû nhö boâng hoa.

Sau cuøng coâ haøng laáy chieác moâi boùng loaùng muùc nöôùc duøng ñang soâi trong noài, chan moät ít vaøo baùt roài nheï nhaøng gaïn vaøo noài ñeå laøm cho nhöõng sôïi buùn thaám noùng roài môùi chan tieáp thaät vaøo baùt cho vöøa aên.
¡n buùn thang ôû haøng môùi thöïc laø ngon, caùi moùn cheá bieán caàu kyø tæ maån naøy cöù phaûi ra haøng noåi tieáng, bôûi ôû nhaø khoâng theå coù noài nöôùc duøng ngoït nhö vaäy. Tuyø theo khaåu vò töøng ngöôøi neân cho theâm chuùt maém toâm vaøo baùt cho daäy muøi, buùn Thang maø khoâng aên vôùi maém toâm thì coøn ñaâu höông vò buùn thang.

Buùn Thang

Vaät Lieäu:-1/2 kg söôøn-1 con gaø-2 hoät vòt-200 gr chaû luïa-4 teùp haønh laù-1 muoãng cafe boät naêng-1 cuû haønh taây-100 gr haønh tím-Tieâu + muoái + ñöôøng + boät ngoït-Nöôùc maém + chanh + ôùt + maém toâm-Buùn + rau giaù + ngoø + baép chuoái baøo (neáu coù)

Caùch Laøm ;

Söôøn röûa saïch, chaët vöøa aên. Gaø laøm saïch. Duøng 6 lít nöôùc laïnh naáu soâi, cho gaø vaø söôøn vaøo haàm löûa riu riu, vôùt boït vaø neâm vôùi muoái + ñöôøng + boät ngoït + nöôùc maém. Gaø chín, xeù sôïi . Hoät vòt quaäy tan, neâm chuùt tieâu + muoái + boät ngoït + boät naêng quaäy nöôùc laïnh traùng moûng, thaùi sôïi. Chaû luïa thôùi sôïi. Haønh taây baøo moûng + ngoø + haønh laù saét nhuyeãn, troän chung. Haønh tím baøo moûng, phi vaøng.

Cheá Bieán: Raây trôû laïi nöôùc leøo cho trong, cho vaøi laùt haønh taây phi vaø haønh laù leân maët. Neâm laïi vöøa aên.

Trình Baøy: Buùn truïng cho ra toâ, treân maët ñeå chaû luïa + thòt gaø + hoät vòt + söôøn + haønh + Ngoø + haønh taây + haønh tím phi. Doïn keøm ñóa rau + maém toâm + nöôùc maém + chanh + ôùt.

Baùnh Boät Loïc

Vaät lieäu:
500g boät naêng, 500g toâm, 300g naïc daêm, 100g naám meøo1 cuû caø

roát1 cuû haønh taây, 200g maêng luoäc

Caùch laøm:

Boùc voû toâm vaø neâm vaøo 1 muoãng suùp nöôùc maém. Thòt + toâm + caø roát + naám meøo + maêng + haønh xaét nhoû (hoät löïu), phi haønh roài cho maáy thöù vöøa keå vaøo xaøo, neâm laïi cho vöøa mieäng.

Boät naêng ñoå ra khay, ñoå nöôùc soâi töø töø vaøo nhoài, khi naøo boùp vöøa tay laø ñöôïc.
Boät vöøa nhoài xong laáy ra töøng cuïc boät baèng ñaàu ngoùn tay caùi, vo troøn baét deïp ra, laáy 1 muoãng suùp nhaân cho vaøo xeáp hai laïi, baét vieàn chung quanh cho dính laïi.

Naáu moät noài nöôùc soâi, khi nöôùc soâi boû baùnh ñaõ baét vaøo, thaáy baùnh trong thì vôùt ra xaû nöôùc laïnh cho baùnh khoûi dính vaøo nhau. Haønh laù phi môõ hoaëc daàu, cho baùnh vaøo xoùc cho ñeàu.
Trình Baøy

Xeáp baùnh vaøo ñóa cho ñeïp, cho maáy laùt ôùt traùi leân maët baùnh vaø moät cheùn nhoû nöôùc maém maën.

Sau ñaây laø chaû caù Haø Noäi ( ngöôøi ta thöôøng ñoàn laø chaû caù laõ Voïng Haø Noäi ngon nhaát ).

Moùn chaû caù voán laø moùn aên ñaäm chaát vaên hoaù daân gian. Noù haáp daãn ngöôøi saønh aên trong nöôùc vaø du khaùch nöôùc ngoaøi. Moùn aên tuyeät haûo naøy ñaõ ñöôïc gia ñình hoï Ðoaøn saùng taïo coù tôùi haøng traêm naêm roài. Cuï Ngoâ thò Tình, con daâu boán ñôøi cuûa doøng hoï Ðoaøn keå raèng: Ngaøy xöa phoá Chaû Caù laø phoá Haøng Sôn. Cuï Toå cuûa doøng hoï Ðoaøn sinh tröôûng taïi ñaây vaø tham gia vaøo nghóa quaân Ðeà Thaùm ñaùnh Phaùp. Haøng ngaøy caùc nghóa quaân keùo ñeán hoïp kín trong ngoâi nhaø laù luïp xuïp. Cuï baø thöôøng laøm moùn chaû caù theát ñaõi khaùch, ñöôïc caùc cuï heát lôøi khen ngôïi vaø sau ñoù giuùp ñôõ ñeå cuï Ðoaøn môû ngoâi haøng chuyeân baùn chaû caù vöøa ñeå nuoâi gia ñình vöøa ñeå laøm nôi tuï hoïp. Theá laø moùn aên cuûa gia ñình ñaõ trôû thaønh moùn aên cuûa ngöoøi Haø Noäi, cuûa caû nöôùc. Tieáng laønh ñoàn xa, khaùch trong Nam ngoaøi Baéc ñeán aên taáp naäp. Hai tieáng Chaû caù ñöôïc nhaéc tôùi luoân, laâu daàn thaønh teân phoá luùc naøo khoâng hay. Trong quaày haøng coù baày böùc töôïng oâng giaø Laõ Voïng ngoài caâu, vì theá khaùch aên quen goïi laø chaû caù Laõ Voïng, roài thaønh teân hieäu cuûa nhaø haøng.

Baây giôø ngöôøi keá nghieäp vaãn keùn caù khaét khe nhö xöa, caù laêng thaät töôi vöøa chaéc thòt, ít xöông laïi ngoït, thôm. Khoâng coù caù laêng môùi phaûi duøng caù nheo, caù chieân, caù quaû. Ngöôøi khoù tính laïi ñoøi cho baèng ñöôïc caù anh vuõ ôû ngaõ ba soâng Baïch Haïc thuoäc thaønh phoá Vieät Trì. Thaên caù anh vuõ boùc ra cuoän vôùi laù soùi nöôùng leân, mieáng chaû thôm heát choã noùi. Thöïc ra caù anh vuõ raát hieám, moät naêm chæ coù moät laàn muøa nöôùc veà môùi ñaùnh baét ñöôïc. Heát muøa möa luõ, gioáng caù naøy laïi laån heát vaøo hang ngaàm döôùi ñaùy soâaù nöôùng phaûi laïng hai beân söôøn roài thaùi moûng öôùp vôùi nöôùc rieàng, ngheä, meû, tieâu, nöôùc maém roài keïp vaøo caëp tre töôi nöôùng treân loø than hoa ñaët treân baøn aên cuûa khaùch. Ngöôøi nöôùng phaûi quaït löûa, phaûi vöøa laät trôû ñeàu tay sao cho hai maët cuøng chín vaøng nhö nhau. Nöôùng chín, gaït caû ra baùt, röôùi nöôùc môõ ñang soâi leân treân, aên ngay vôùi baùnh ña nöôùng, buùn roái, laïc rang, rau thôm, rau muøi, huùng laùng, haønh cuû töôi cheû nhoû chaám vôùi maém toâm vaét thaät nhieàu chanh töôi, ñaùnh leân thaät ñeàu cho ngaàu boït roài roû theâm maáy gioït röôïu traéng vaø tinh daàu caø cuoáng cho thôm.

Caùi thuù aên chaû caù laø phaûi ñaøng hoaøng, thö nhaøn khoâng voäi vaõ, aên voäi ñi ñaâu hay beà boän coâng kia vieäc noï, chôù ñi aên chaû caù maø theâm soát ruoät. aên ngaáu aên nghieán ñeå coøn phaûi ñi thì laøm sao bieát ñöôïc caùi ngon maø thöôûng thöùc? Chaû caù phaûi nhaám nhaùp vôùi taâm traïng thoøm theøm ñeå ngaãm nghó laâu daøi veà caùi höông vò ñaëc tröng vaø laï mieäng naøy.

Caùi saønh ñieäu cuûa ngöôøi Haø Noäi laø môøi nhau ñi aên chaû caù tuyø vaøo thôøi tieát. Hoâm naøo trôøi se laïnh, gioù muøa ñoâng baéc traøn veà nhöng khoâng teâ buoát maø aên chaû caù thì thaät deã chòu vaø neáu coù moät ngaøy heø möa taàm taõ, trôøi maùt dòu, khoâng naéng noùng thì chôù boû qua thuù aên chaû caù. Caùi khoân ngoan cuûa ngöôøi saønh chaû caù coøn laø caùi kheùo cuûa ngöôøi bieát choïn thôøi tieát maø aên nöõa kia.

Neáu hôi khoù khaên vì tìm caù töoi khoâng ngon , vaäy thì môøi baïn cuøng laøm moùn reõ tieàn vaø deå tìm nhö sau :

Döa leo nhoài thòt soát caù

Moùn döa leo nhoài thòt soát caø trình baøy ñeïp maét, coù vò gioøn cuûa voû döa, nhaân thòt haáp chín tôùi aên noùng keøm côm, canh.

Nguyeân lieäu:

- 3 quaû döa leo caét khuùc khoaûng 5cm, laáy heát haït.

- 150g thòt naïc xay

- 50g gioø soáng

- 3 tai naám ñoâng coâ, ngaâm nôû meàm, thaùi nhoû.

- 1/4 cuû haønh taây, thaùi nhoû.

- 2 quaû caø chua, boû haït, baêm nhoû.

- 1 nhaùnh toûi xay.

Rau muøi, nöôùc maém, tieâu, ñöôøng, boät ngoâ, daàu aên.

Caùch laøm:

Troän thòt xay vôùi gioø soáng, naám ñoâng coâ, haønh taây. Neâm nöôùc maém, tieâu, ñöôøng vöøa aên.

Nhoài nhaân vaøo ruoät döa leo, haáp khoaûng 15 phuùt, xeáp ra ñóa.

Xaøo thôm haønh taây, toûi, cho caø chua vaøo xaøo, neâm nöôùc maém, ñöôøng, boät ngoâ cho hôi saùnh. Röôùi leân ñóa döa leo, raéc rau muøi leân treân.

Trình baøy: AÊn noùng vôùi nöôùc maém ôùt, keøm côm, canh.v

 

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002