Đại Chúng số 124 - ngày 16 tháng 7năm 2003

 

Bạn biết gỉ về Hackers ?

Nữ-Sinh Hoài Vọng Bích Thuận


CÁC GIẢI VĂN CHƯƠNG Ở MIỀN

 NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1945
CỘNG SẢN VIỆT NAM
SẼ SỐNG DAI NHƯ GIẺ RÁCH


Cửa chùa khóa kín

Trang
ĐỐ ĐỂ HỌC

Đọc báo bạn

ĐÔNG Y

Gần 38 Năm Mất Tích

LỄ ĐỘC LẬP 2003

Nấu ăn ngon cho chàng
Nhìn Ngô Viết Trọng Dưới "Ngõ Tím"


SAU KHI CHẾT TA SẼ RA SAO ?

Thế giới và Bình luận

CÂU CHUYỆN MẤT CÒN

Trong Bàn Viết,
Ngoài Cuộc Đời


Y KHOA VÀ KHOA HOC

Yếm Vải Xứ Thanh

YÊU EM TỪ THUỞ .. .
Y KHOA VÀ KHOA HOC

 

 

LEÃ ÑOÄC LAÄP 2003

Moãi naêm ñeán ngaøy Leã Ñoäc Laäp 4 thaùng 7, moïi ngöôøi daân Hoa-kyø ñeàu nao nöùc chaøo ñoùn trong nieàm haân hoan, vui möøng , haõnh dieän vôùi nieàm tin. Sau cuoäc chieán tranh Irag chính phuû caûnh caùo daân chuùng neân ñeà phoøng boïn khuûng boá. haøng ngaøn caûnh saùt ñaõ ñöôïc boá trí treân caùc neûo ñöôøng ñi vaøo trung taâm ngon thaùp ., hoï ñaët nhöõng traïm kieåm soaùt treân caùc goùc ñöôøng, nôi caùc doaøn dieãn haønh tuï taäp tröôùc khi dieãn haønh. Coäng ñoàng Vieät Nam vuøng thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán cuõng tham döï phaàn dieãn haønh vôùi chieác xe trang bò ñaàu maùy bay booing cuûa haøng khoâng Hoa Ky,moät saùng kieán ñoäc ñaùo vaø môùi laï cuûa kyõ sö Buøi Döông Lieâm, vôùi nguï yù bieåu töôïng cho hai ngöôøi só quan Hoa-Kyø ñöôïc giaûi thoaùt trong traän chieán Irag, hoï ñöôïc daân chuùng ñoùn tieáp nieàm nôû vaø vui möng khi ñaùp xuoâng phi tröôøng trôû veà vôùi quaân nguõ. Söï yeân laønh ñaõ ñöôïc baûo ñaûm, tieáng nhaïc, tieáng troáng hoøa laãn vôùi tieáng haùt vang löøng cuûa haøng traêm ngaøn ngöôøi tham döï ñaõ taïo cho khong khí ngaøy leã Ñoäc Laäp naêm nay thaät vui töôi vaø haøo höùng. Vaøo luùc 9 giôø 15 phuùt cuûa buoåi chieàu, haøng traêm ngaøn caùnh phaùo boâng ñaõ noå tung treân trôøi cao, toûa ra muoân ngaøn maøu saéc röïc rôõ. Haøng traêm ngaøn ngöôøi döa maét nhìn leân neàn trôøi cao ñeå chieâm ngöôõng nhöõng maøu saéc röïc rôõ, haõnh dieän vaø öôùc mô, hy voïng cho daát nöôùc Hoa Kyø an bình, thònh vöôïng vaø giaøu maïnh

Vaø sau ñaây xin môøi quí ñoäc giaû thöôûng laõm moät soá hình aûnh cuûa ngaøy Leã Ñoäc Laâp Hoa kyø 2003 vôùi söï tham döï ñoâng ñaûo cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät vuøng thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoùn>

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002